תמיכה לגופים ומוסדות לשנת  2023

שימו לב

1 כל הטפסים מקוונים באתר המועצה

. 2יש לצרף לבקשה את כל הקבצים על פי ההנחיות.
3. יש להעביר את כל המסמכים  עד יום .25.12.2022  בשעה 12:00 


רשימת הטפסים למילוי וחתימה על ידי מורשי החתימה:

דוחות שוטפים:

  • יש להעבירם לאחראית תמיכות, הגב' פאני נגלר, עד תאריך 31.07.2023
  • העברת  כל התמיכה מותנית בקבלת :
  • דוחות ביצוע רבעוניים על פעילות בגינה הוצאו כספי התמיכה + מאזן בוחן חצי שנתי
  • דיווח מילולי רבעוני על הפעילות שבוצעה על ידי הגוף הנתמך.

סיון לוי, גזברית
מועצה מקומית קרית טבעון