לכבוד
המועצה המקומית
קרית טבעון
 
שלום רב,

הנדון: כתב התחייבות בקשר לקבלת תמיכה כספית מהרשות


 
אנו מתחייבים בזה לקיים את כל התנאים שלהלן ביחס לכל סכום שהרשות מקציבה לנו לצורך פעילותנו:
  1. התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה.
  2. נעמוד בתנאים האחרים שקבעה הרשות המקומית בקשר לתמיכה.
  3. אם התמיכה מיועדת לאפשר שיפוץ מבנה או הצטיידות, אנו מתחייבים כי ייעוד המבנה ואופן השימוש או בציוד, לא ישונו במהלך 5 שנים לפחות ממועד קבלת התמיכה.
  4. נמציא לרשות המקומית במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים ובמתכונת שתקבע הרשות המקומית.
  5. נמציא לרשות דו"ח כספי שנתי מבוקר, על צירופיו, תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים.
  6. נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הרשות המקומית לבקר במשרדיו ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו.
  7. נחזיר לרשות המקומית את מלוא יתרת התמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה, בתנאי הצמדה ובריבית מקובלים כחוק.
  8. ידוע לנו שהרשות המקומית רשאית להקטין, לעכב או להפסיק את מנתן התמיכה אם לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה או אם הופחת תקציבה.
  9. לא תוענק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות לכל גוף אחר, המקצועית בין המסגרת כללים שייקבעו על ידה בהחלטתה במתן התמיכה לאותו מוסד ציבור או בהחלטה שתתקבל על ידה במועד מאוחר יותר, לבקשת מוסד הציבור.
  10. לא נעביר מכספי התמיכה למפלגה, לסיעה או לרשימה, לא נעניק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות למפלגה, לסיעה או לרשימה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות ולא נכלול את שמה של מפלגה, סיעה או רשימה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו.

ועל כך באנו על החתום

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported