נוהל החזקת תרנגולות בתחום המועצה 

הבסיס החוקי:

 • חוק עזר לקריית טבעון (החזקת בעלי חיים), התשנ"ז – 1997.
 • חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994
 • תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009.

כללי:

 • על פי חוק העזר לקריית טבעון, חייב כל אדם המחזיק בעופות לקבל רישיון להחזקתם.
 • קרית טבעון, בנויה בצפיפות יחסית, ובה ניתן יחס מיוחד לשמירה על שקט, מניעת רעש, ריחות רעים, ומפגעים שונים.
 • ולכן – ככלל, לא יינתנו רישיונות להחזקת תרנגולות בתחום היישוב.
 • יחד עם זאת, במקום בו מוחזקים עופות, אשר אינם מטרד לשכנים והם מוחזקים על פי הכללים הרשומים להלן, לא תפעל המועצה להוצאת העופות.

יש לציין כי ברחובות שונים ובשכונות שונות, יכול שיהיה הבדל בתנאים הנדרשים, והכל בהתאם לתנאים הפיזיים, לשיתוף הפעולה של המחזיק והשכנים, ובהתאם לשיקול דעתו של וטרינר הרשות.

תנאי ההחזקה:

 1. לא יוחזקו תרנגולים זכרים כלל.
 2. ככלל תותר החזקה של לא יותר מ – 10 תרנגולות והן תוחזקנה בכלוב סגור, משך כל שעות היום.
 3. התרנגולות תוחזקנה בהתאם לחוק צער בעלי חיים והתקנות שתוקנו מכוחו.
 4. הכלוב יהיה סגור מכל עבר כולל מצד הגג.
 5. הלול יהיה סגור באופן שימנע כניסת ציפורי בר  אליו, מחשש להפצת מחלות.
 6. הרפד יהיה יבש בכל זמן.
 7. לא יורגש ריח רע בסביבת הכלוב.
 8. תותקנה לפחות 2 מלכודות זבובים בסביבת הכלוב.
 9. העופות יחוסנו בהתאם להנחיות השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ויהיו תחת השגחת וטרינר.
 10. אין למכור, למסור או לאכול את הביצים המוטלות, שכן הן אינן עוברות את תהליך הבדיקה והמיון הקבועים בחוק ואכילתן מהווה סכנה לבריאות האוכל.