לכבוד
המועצה המקומית
קרית טבעון
 

 

 

 

 

שלום רב,

הנדון: הרשאה למתן פרטי חשבון בנק, פעולות, תנועות ונתונים

 
 
ולרבות חשבונות הבנק שפרטיהם כמפורט למטה (להלן –"החשבונות"), וכן על פעולות, תנועות ונתונים בחשבונות אלה (להלן- "המידע"), לנציגי המועצה המקומית קרית טבעון או לנציגי חשב משרד הפנים (להלן – "ההרשאה").

 

הריני פוטר את הבנק מכל חובה שבדין לעניין סודיות כלפי המועצה המקומית קרית טבעון או נציגה או נציגי משרד חשב משרד הפנים, בקשר לחובותיו.
 
הריני מאשר כי ידוע לי שהרשאה זו מהווה תנאי לאישור התמיכה המבוקשת על ידי המועצה המקומית קרית טבעון ולכן הינה בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת שתינתן לאחר מכן לבנק ו/או למועצה לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

 

Browser not supported

Browser not supported

 

 

חתמו על מסמך זה בפני וכי חתימתם של הללו, בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד כדין.

Browser not supported