יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 • אישור המסגרת על קבלת התלמיד/ה 
 • ת.ז וספח עדכני של שני ההורים בו מופיעים שמות הילדים  (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  שימו לב - על כתובת של אחד ההורים וכתובת הילדים להופיע בטבעון
 • העתק חיוב ארנונה התואם לכתובת המגורים

תושבים חדשים 

(או ששינו את כתובתם בשנה האחרונה)

 • שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים (או ת.ז אחת להורה יחידני.ת)
  חלה חובה לשינוי כתובת במשרד הפנים של אחד ההורים לפחות, לכתובת בטבעון, כך שכתובתם של הילדים תהיה בטבעון.
 • חוזה רכישה/שכירות (עמודים רלוונטים בלבד) מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת מגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).
 • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים 
 • העתק חיוב ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות או "תצהיר למתעתד לגור בטבעון"
 • המתעתדים לעבור לטבעון ואינם גרים בפועל בטבעון בתקופת הרישום, ישובצו בהתאם לאפשרויות לאחר הוכחת תושבות ולא יוכלו להצטרף להגרלה לבתי הספר בהם היא מתקיימת.

טפסים נוספים בהתאם לסטטוס משפחתי


הורים גרושים/פרודים
הורה יחידני

שימו לב - 

 • בקשתכם תטופל רק עם צירוף כל המסמכים הנ"ל
 • הבקשות ידונו במהלך חודש יוני
 • הבקשה תידון בועדה במועצה תוך התייחסות לפנייתכם האישית ובשילוב שיקולים מערכתיים של מערכת החינוך בקרית טבעון
 • תשובה סופית תינתן עד לסוף חודש יולי
 • תשובה חיובית אינה מהווה הסכמת הרשות לתשלום אגרת חוץ והסעות
 • נדרשת התחייבותכם לתשלום אגרת חוץ לרשות בה מבוקש השיבוץ
   

   

הנני מגיש בקשה עבור שנת הלימודים
הנני מגיש בקשה עבור שנת הלימודים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה/הורים

סטטוס הורים
סטטוס הורים (חובה) שדה חובה

פרטים על מוסד הלימודים (בשנת הלימודים הנוכחית)

פרטי הבקשה

פרטי התלמיד/ה

התחייבות לתשלום אגרת חוץ

ידוע לנו כי המועצה המקומית קרית טבעון אינה מתחייבת לתשלום אגרת חוץ ולפיכך אנו מתחייבים לשלם לרשות בה ילמד/תלמד בנינו/ביתנו בעצמנו ועל חשבוננו את כל הסכומים על פי דרישתם בגין אגרת חוץ. כמו כן אנו מתחייבים לשלם בעצמנו ועל חשבוננו עבור השתתפות הרשות הקולטת בתקצוב העשרה לתלמיד תושב מועצה, וכל תשלום שיוטל על הורי תלמידים בגן/בית הספר בכל אחת משנות הלימודים וזאת מיד עם דרישתם הראשונה , ו/או לא יאוחר מ- 30 יום לפחות לפני תחילת כל שנת לימודים. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי אם לא נקיים התחייבויותינו לעיל במלואן ובמועדן- הרשות הקולטת תהיה רשאית לבטל את רישומו/ה של התלמיד/ה לבית הספר/גן, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות שתהיה לכם כלפיהם לפי כל דין. אנו נקיים התחייבויותינו לפי כתב זה שנינו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד
קראנו את כל הכתוב ואנו מתחייבים לתשלום אגרת חוץ
קראנו את כל הכתוב ואנו מתחייבים לתשלום אגרת חוץ

אני החתום מטה, מצהיר כי כל הפרטים שנרשמו והודגשו על ידי הינם נכונים

Browser not supported
Browser not supported
את הטופס ניתן להוריד מקטגוריית טפסים באתר