המועצה המקומית קרית טבעון  רואה את הקהילתיות כמוקד חשוב אותו יש לחזק ולהעצים. מתוך תפיסה  זו מעוניינת  המועצה לקדם הצבה מעת לעת של 2 עגלות מזון ניידות בשטחים הפתוחים של קרית טבעון בהתאם לנוהל מסודר ומאורגן, לרווחת ולהנאת התושבים ביישוב.                                                                                                                                     

להלן  הנוהל המסדיר תחום זה, תוך התחשבות בבעלי העסקים המקומיים.

1.     מיקום - שני האתרים בהם ניתן להציב עגלת מזון, בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות שיפורטו בהמשך הם: יער השומרים וטיילת קרית חרושת.

2.      כל פונה יקבל היתר לרוכלות במקום אחד בלבד מן השניים המצוינים לעיל, ויידרש להיתר עסק בו יוגדרו סוג המוצרים שימכרו, ימים ושעות הפעילות. קביעת הסדרת תחום זה, הינה בהתאם להוראות סעיף 2א' לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

3.      תוקף ההיתר- (ככל שיוחלט על מתן אישור לרוכלות) יוגבל לתקופה "עונתית" - לפי שעון קיץ של מדינת ישראל. לשנת תש"פ 2020, מתאריך 27.03.2020 ועד 25.10.2020. יובהר כי אין כל מחויבות להמשך אישור לרוכלות לתקופה נוספת.

4.      חידוש היתר - כל בקשה לחידוש ההיתר  לתקופה נוספת, תיבחן באופן פרטני, לפי שיקול דעת של הגורמים הרלוונטיים.

5.      מדובר בפיילוט אשר לאחר 25.10.20 ייבחן בשנית.

6.      בכל עת, למועצה המקומית קרית טבעון הזכות להוסיף או לגרוע תנאים להיתר.

א.         אופן בחירה

      א.1.      אם הוגשו למעלה משתי בקשות על-ידי תושבי המקום כאמור, תיערך ביניהם הגרלה.

      א.2.      פרטי ההגרלה יימסרו למבקשים הרלוונטיים מבעוד מועד, והם יהיו רשאים להיות נוכחים בהגרלה.

      א.3.      ההיתר שיינתן  הוא אישי, ולא ניתן להעבירו לאדם אחר.

      א.4.      ההיתר יכלול את הפרטים האישים ואת סוג המוצרים שיותרו למכירה.

      א.5.      לאור הנחיות משרד הבריאות, יידרש להציג רישיון יצרן/רישיון עסק בתוקף ממפעל מזון המספק את המוצרים שיימכרו.

      א.6.      על הרוכל לעמוד בהנחיות של מחלקת רישוי עסקים.

ב.         הוראות כלליות

      ב.1.      על המעוניין בקבלת היתר  לרוכלות ניידת, להגיש בקשה בהתאם לטופס הנחיות והגשת בקשה לקבלת היתר לרוכלות (לינק לטופס- כאן!).

      ב.2.      תתאפשר רוכלות מזון בהגבלות במסגרתה ימכרו, בין היתר, דברי מאכל מוכנים כגון: טוסטים, סנדויצ'ים או מאפים, בכפוף להצגת רישיון יצרן/ רישיון עסק של הרוכל מול הספק.

      ב.3.      במתן היתר רוכלות תינתן עדיפות לתושבי היישוב.

      ב.4.      רישיון הרוכלות יינתן למקום אחד בלבד, בזמן נתון.

      ב.5.      על הרוכל להציב פח במקום ולדאוג לפינויו, על בסיס קבוע.

      ב.6.      הרוכל יהיה אחראי על שטח הרוכלות כפי שיוגדר לו בהיתר, ויהיה אחראי לניקיון שוטף של השטח הנ"ל (גם במהלך שעות הפעילות עצמן, ובמיוחד בסיומן). במידה ויימצאו פסולת או ציוד הקשורים לרוכל , יינתן לרוכל קנס, בהתאם לחוקי העזר של המועצה.

      ב.7.      אין לשים שלטים בציד הדרכים ו/ או על מתקנים שונים.

      ב.8.      המועצה תבצע פיקוח על ביצוע הרוכלות בהתאם להוראות הדין, ובהתאם להוראות נוהל זה. הפרת מחויבויות הרוכל בהתאם לנוהל, תהווה עילה לשלילת ההיתר לרוכל.

      ב.9.      המועצה אינה מתחייבת לחדש את היתר הרוכלות.

ג.         איסורים ומגבלות

       ג.1.      לא יעסוק אדם ברוכלות אלא לפי היתר/רישיון ובהתאם לתנאיו, לרבות הגבלת מיקום, ימים ושעות.

       ג.2.      ההיתר שיונפק לרוכל מוגבל לסופי שבוע (שישי- שבת) החל מהשעה 07:00 ועד השעה 19:00.

       ג.3.      ההיתר הוא אישי ואינו ניתן להעברה או להסבה.

       ג.4.      חל איסור מוחלט על מכירת משקאות משכרים.

       ג.5.      חל איסור על בישול ו/או שימוש בגז גלוי.

       ג.6.      חל איסור להתחבר למערכות/תשתיות של הרשות. כגון- חשמל, מים ותאורה.

המועצה ו/או רשות הרישוי רשאיות להוסיף תנאים או לגרוע תנאים רלוונטיים מכל סוג שהוא,

בתחום שיפוט המועצה תתאפשר רוכלות רק לבעלי היתר כחוק.