מחלקת רישוי עסקים

 
רוכל יקר,
ברוך הבא למעגל העסקים בטבעון.
מרוכז עבורך טופס דרישות וההנחיות שעליך לעמוד, להסדיר ולהגיש לצורך קבלת היתר לקיום רוכלות מזון

מסמכים נדרשים:ידוע לי ומאשר/ת-
  1. שהיתר זה יוגבל למקום, לימים ושעות.
  2. בעל ההיתר יהיה רשאי למכור רק מה שמופיע בהיתר שיונפק.
  3. חל איסור מוחלט שימוש בגז , בישול/ ו-הכנת מזון , כרשום בנוהל הסדרת נושא זה.
  4. חל איסור להתחבר למערכות/תשתיות של הרשות. כגון- חשמל, מים ותאורה.
  5. הרוכל מתחייב ובאחריותו להעמיק ידע בתפעול מטף כיבוי בעת  הנדרש.
  6. הרוכל יהיה אחראי על שטח הרוכלות וניקיון השטח הנ"ל, במידה וימצא פסולת או ציוד הקשור לרוכל, יינתן קנס.
  7. בעד מתן ההיתר ישלם הרוכל אגרת רישוי כנדרש בחוק.

    Browser not supported