הבקשות ידונו במהלך חודש יוני

יש לצרף לבקשה:

 • אישור המסגרת על קבלת התלמיד/ה 
 • צילום ת.ז וספח של ההורים 

הורים גרושים/פרודים/אינם נשואים

 הורה יחידני/ת

 • ת.ז וספח עדכני בו מופיעים שמות הילד/ים
 • כתב הצהרה המופיע באתר  
 • תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטין/ה ממשרד הפנים

שימו לב - 

 • בקשתכם תטופל רק עם צירוף כל המסמכים הנ"ל
 • הבקשות ידונו במהלך חודש יוני
 • הבקשה תידון בועדה במועצה תוך התייחסות לפנייתכם האישית ובשילוב שיקולים מערכתיים של מערכת החינוך בקרית טבעון
 • תשובה סופית תינתן עד לסוף חודש יולי
 • תשובה חיובית אינה מהווה הסכמת הרשות לתשלום אגרת חוץ והסעות
 • נדרשת התחייבותכם לתשלום אגרת חוץ לרשות בה מבוקש השיבוץ
   

   

הנני מגיש בקשה עבור שנת הלימודים
הנני מגיש בקשה עבור שנת הלימודים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה/הורים

סטטוס הורים
סטטוס הורים (חובה) שדה חובה

פרטים על מוסד הלימודים (בשנת הלימודים הנוכחית)

פרטי הבקשה

פרטי התלמיד/ה

התחייבות לתשלום אגרת חוץ

ידוע לנו כי המועצה המקומית קרית טבעון אינה מתחייבת לתשלום אגרת חוץ ולפיכך אנו מתחייבים לשלם לרשות בה ילמד/תלמד בנינו/ביתנו בעצמנו ועל חשבוננו את כל הסכומים על פי דרישתם בגין אגרת חוץ. כמו כן אנו מתחייבים לשלם בעצמנו ועל חשבוננו עבור השתתפות הרשות הקולטת בתקצוב העשרה לתלמיד תושב מועצה, וכל תשלום שיוטל על הורי תלמידים בגן/בית הספר בכל אחת משנות הלימודים וזאת מיד עם דרישתם הראשונה , ו/או לא יאוחר מ- 30 יום לפחות לפני תחילת כל שנת לימודים. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי אם לא נקיים התחייבויותינו לעיל במלואן ובמועדן- הרשות הקולטת תהיה רשאית לבטל את רישומו/ה של התלמיד/ה לבית הספר/גן, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות שתהיה לכם כלפיהם לפי כל דין. אנו נקיים התחייבויותינו לפי כתב זה שנינו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד

קראנו את כל הכתוב ואנו מתחייבים לתשלום אגרת חוץ
קראנו את כל הכתוב ואנו מתחייבים לתשלום אגרת חוץ

ידוע לי כי המועצה המקומית קרית טבעון אינה מתחייבת לתשלום אגרת חוץ ולפיכך אני מתחייב/ת לשלם לרשות בה ילמד/תלמד בני/ביתי בעצמי ועל חשבוני את כל הסכומים על פי דרישתם בגין אגרת חוץ. כמו כן אני מתחייב/ת לשלם בעצמי ועל חשבוני עבור השתתפות הרשות הקולטת בתקצוב העשרה לתלמיד תושב מועצה, וכל תשלום שיוטל על הורי תלמידים בגן/בית הספר בכל אחת משנות הלימודים וזאת מיד עם דרישתם הראשונה , ו/או לא יאוחר מ- 30 יום לפחות לפני תחילת כל שנת לימודים. ידוע לי ומוסכם עליי כי אם לא אקיים התחייבויותיי לעיל במלואן ובמועדן- הרשות הקולטת תהיה רשאית לבטל את רישומו/ה של התלמיד/ה לבית הספר/גן, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות שתהיה לך כלפיהם לפי כל דין.

קראתי את כל הכתוב ואני מתחייב/ת לתשלום אגרת חוץ
קראתי את כל הכתוב ואני מתחייב/ת לתשלום אגרת חוץ

אני החתום מטה, מצהיר כי כל הפרטים שנרשמו והודגשו על ידי הינם נכונים

Browser not supported
Browser not supported
את הטופס ניתן להוריד מקטגוריית טפסים באתר