צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסוימים

מתוקף סמכותו של נציב כבאות והצלה, רב טפסר דדי שמחי, לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה – 2015 (להלן – התקנות), בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, רב טפסר דדי שמחי מורה על איסור הדלקת מדורות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים בהתאם לתקנות, החל מיום 2 באוגוסט, 2021 ועד ליום 30 בספטמבר 2021 וזאת בשעות היום, החל מהשעה 07:00 ועד לשעה 21:00, באזורים ובתנאים כמפורט להלן:

  1. בכל שמורות טבע, חורש ויער, ובכל שטח שבו קיימת צמחייה דליקה וכן בכל תחום יישוב, ולרבות בשטח הסמוך הנמצא במרחק של עד 500 מטרים מהם.
  2. חל איסור על ביצוע עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח כאמור, למעט עבודות שיתבצעו במרחק העולה על 20 מטרים מיער, חורש או מצמחיה דליקה וכן יינקטו על ידי מבצע העבודות או מי מטעמו כל האמצעים למניעת היווצרות והתפשטות דליקה, לעניין זה יהיו האמצעים לא פחות מהקבוע בתקנה 6 לתקנות [מים, חול וכל אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת].
     

מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו זה, בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

העובר על הוראות הצו צפוי למאסר של עד חצי שנה או לקנס בגובה של עד 75 אלף ₪

דדי שמחי, רב טפסר
נציב כבאות והצלה לישראל

צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסויימים.pdf