הנחות מארנונה

 • מחזיק הזכאי על  פי התקנות ליותר מהנחה אחת, יזוכה בהנחה אחת הגבוהה מבניהן.

 • מחזיק שניתנה לו הנחה בנכס, לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף באותו הנכס.
 • על מחזיק הזכאי להנחה וחל שינוי במצבו המשפחתי או הכלכלי להודיע למחלקת הגבייה. במקרה של אי- דיווח תהא המועצה רשאית לבטל ההנחה בארנונה.
 • כל ההנחות שינתנו הינן לשנת המס הנוכחית.
 • לא תינתן הנחה בארנונה אלא לאחר הסדר תשלומים של החובות הקודמים.
 • זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.
 • תושבים הזכאים להנחה ולא זוכו בחשבון הארנונה, מתן ההנחה מותנה בהגשת טופס בקשה למחלקת הגבייה בצירוף המסמכים המתאימים.

הנחות עקב מצב חומרי

 • מחזיק בדירת מגורים רשאי להגיש בקשה להנחה עקב מצבו החומרי בצירוף מסמכים על גובה ההכנסה ומספר הנפשות המתגוררות עמו בנכס.
 • גובה ההנחה יקבע לפי ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו לכל נפש בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י שר- הפנים.
 • קבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק".
 • לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה), התשנ"ג- 1993.

תקנה 7 קובעת כי "נזקק" הוא מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:

א. טיפול רפואי חד- פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו.

ב. אסון אישי שאירע למבקש ואשר גרם להרעה משמעותית במצבו החומרי.

ג. הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בגין הנכס שבנדון.

*יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים ולמלא טופס בקשה, בקשות ללא אישורים מתאימים לא יטופלו.

נוהל למתן הנחה מארנונה בדיעבד, לנוהל המלא היכנסו>

להגשת בקשה היכנסו לטופס>>
בחרו: הנחות מארנונה 
חפשו: בקשה להנחת ארנונה רטרואקטיבית


טבלת הסבר על ההנחות מארנונה

להלן רשימת הנחות בארנונה הקבועות בהוראות הדין

יודגש :
א. המידע המובא להלן הינו כללי ולנוחות המשתמש בלבד. הכללים המלאים והמחייבים
למתן כל הנחה מופיעים בהוראות הדין הרלוונטיות כפי תוקפן מעת לעת.
ב. רשימת ההנחות שלהלן איננה רשימה ממצה.
ג. הנחות המסומנות בכוכבית הן הנחות חובה ע"פ דין. כל שאר ההנחות, הינן הנחות רשות
והרשות המקומית רשאית שלא לתיתן או לתיתן בתנאים שיפורסמו על ידה.
ד. על מנת לוודא את הזכאות להנחה ואת התנאים והפרוצדורה להענקתה, יש לפנות לרשות
המקומית.

א. הנחה לאזרח ותיק

סוג הנחה שיעור הנחה מגבלת שטח
אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה
(הנחה לפי חוק אזרחים ותיקים)
 הנחת חובה 100% עד 100 מ"ר
אזרח ותיק (הנחה לפי חוק אזרחים ותיקים)
למידע נוסף לגבי תיקון 17 לחוק
 הנחת חובה 30% עד 100 מ"ר
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה
[הנחה לפי תקנות האזרחים הותיקים
(הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה)]
 הנחת חובה 100% עד 100 מ"ר
אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה
(הנחה לפי תקנות ההנחה מארנונה)
 הנחת רשות עד 25% עד 100 מ"ר
אזרח ותיק המקבל קצבה והשלמת הכנסה
(הנחה לפי תקנות ההנחה מארנונה)
הנחת רשות עד 100% עד 100 מ"ר
הזכאי לגמלת סיעוד
(הנחה לפי תקנות ההנחה מארנונה)
הנחת רשות עד 70% אין


ב. הנחה בגין נכות

סוג הנחה שיעור הנחה מגבלת שטח
נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, אשר דרגת אי כושר
השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה
 הנחת רשות עד 80% אין
נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות
דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה
 הנחת רשות עד 80% אין
נכה (בעל נכות רפואית של 90% ומעלה)  הנחת רשות עד 40%
נכה מלחמה בנאצים  הנחת חובה 66% עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - עד
90 מ"ר

נכה רדיפות הנאצים (כולל קבלת גמלת נכות מהמדינות:
גרמניה/הולנד/אוסטריה/בלגיה)

הנחת רשות עד 66% עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - עד
90 מ"ר
מקבלי גמלה לילד/ה נכה עד גיל 18 (או מעל גיל 18 ובלבד שקיבל
גמלה זו מתחת לגיל 18)
הנחת רשות עד 33% עד 100 מ"ר
נכה צה"ל ומשפחות שכולות הנחת חובה 66% עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - עד
90 מ"ר
נכה משטרה הנחת חובה 66% עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - עד
90 מ"ר
נכה שירות בתי הסוהר הנחת חובה 66% עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות - עד
90 מ"ר
עיוור הנושא תעודת עיוור הנחת רשות עד 90% אין
נכה נפש בקהילה הנחת רשות זכאים להנחה באותו
האופן לו היה הנכה
אין