להלן פירוט הדוח מונגש
אופן המענה לבקשה:
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש - 4
הרשות מסרה את המידע באופן חלקי  - 0
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע - 0
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה - 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה - 0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים - 0
סה"כ -  4

זמן טיפול:
עד 15 יום - 2 בקשות
16-30 יום - 0
31-60 יום - 1
61-120 יום - 0
מעל 120 יום - 0

אגרות:
סך האגרות שנגבו - 20 ש"ח.
 

פלט מילוי דוח ממשלתי מסכם לשנת 2022.pdf