כולל השינויים החריגים שאושרו על ידי משרד הפנים*

(*לקישור לאישור- לחץ כאן)

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 2022 (1.1.2022 עד 31.12.2022) שיעוריה ומועדי תשלומה בתחום שיפוטה של המועצה המקומית קרית טבעון, עפ"י סעיפים 8, 9 ו-12(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992 {להלן: "חוק הסדרים"}.

שיעור עליית הארנונה לשנת 2022 עודכן בשיעור 1.92% ביחס לתעריפי הארנונה שנקבעו בשנת 2021 למעט הסיווגים שלגביהם נדרש אישור חריג משרי הפנים והאוצר.

התעריפים הנקובים בצו נכונים ליום 1.1.2022 - כח' בטבת תשפ"ב.

 1. חיוב עפ"י אזורי מס
  לצורך הארנונה הכללית למגורים מהווה המועצה קרית טבעון אזור מס אחד, אלא אם כן נקבע אחרת בצו המסים.

 2. הגדרות שטח, מבנה שימושים וסיווגים לצורך צו הארנונה כולו

  1. הארנונה תשולם לפי יחידת שטח. יחידת שטח פירושה כל מ"ר או חלק ממנו.
  2. לעניין חישוב ארנונה יחשב כל מבנה, לרבות בנין הבנוי ממוצרי מלט, אבן או לבנים, בניה טרומית, צריפונים, בלוקים, פחונים, בניה מעץ ומוצריו וכל חומר אחר.
  3. שטח כולל של יחידת דיור או מבנה -  הינו עפ"י סה"כ שטח הרצפה המקורה בכל קומה לפי מידות החוץ שלו, כולל השטח מתחת לקירות החיצוניים והפנימיים לפי מידות חוץ של המבנה. (להלן – "השטח הכולל").
  4. יחידת דיור -  הינה מבנה הכולל "מרחבים מוגנים דירתיים" ומרפסות סגורות (כולל סגירה ברשת ו/או חלון ו/או תריסים), לרבות מטבח, מעברים ומבואה, חדרי שירותים, גלריה, עליית גג2, מקלטים3 חדרי מדרגות4 וכן כל מבנה ו/או שטח מקורה הצמוד לנכס, בין אם אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים.
   2 עליית גג - שטח עילי במגורים בגובה 2.20 מטר או יותר ייכלל במלוא שטחו בשטח הבניין. בעליית גג בבניינים המשמשים למגורים, יחויב השטח שמגובה 2.20 מטר או פחות ב- 50% מתעריף מגורים של הנכס העיקרי.
   3 מקלטים – שטח מקלט תקני, לפי אישור שלטונות הג"א, לא ייחשב לצורך חיוב בארנונה אך יחויב בארנונה כשיש בו שימוש נוסף, עפ"י סוג השימוש בפועל.
   4חדרי מדרגות – בבית פרטי יחושב השטח לפי 50% משטח הרצפה ובבית משותף יחולק השטח במלואו בין המחזיקים בדירות שווה בשווה.
   מחסנים ומבני עזר
   1. מחסנים או מבני עזר -  המשמשים את המחזיק לאחסנת מיטלטלין ביתיים  ולצרכים ביתיים ומהווים חלק מ"יחידת דיור" והנמצאים בתוך היחידה, יחשבו כחלק מ"השטח הכולל"  וכחלק מ"יחידת דיור".
   2. חלק מ"שטח כולל" כנ"ל, שאושר כ"מחסן" בהיתר הבניה וגובהו אינו עולה על   2.20 מטר, יחושב שטחו לצורך חיוב בארנונה לפי 1/3 משטח רצפת המחסן.
   3. מחסנים או מבני עזר המשמשים לאחסנת מיטלטלין ביתיים ולצרכים ביתיים אך לא למגורים ואשר אינם חלק מהשטח הכולל, ייחשבו לפי  סוג נכס 189 בהיטל הארנונה הכללית.
  5. בנכסים שאינם למגורים יחושבו כל המבנים הנמצאים באותו אתר ואין להם סיווג בצוו זה ומשמשים את העסק ביחד, כך ששטחם יהווה את שטח העסק או המפעל, הן לצורך ארנונה על מבנים והן לצורך ניכוי שטח תכסיתם משטח הקרקע התפוסה.
  6. שטחים משותפים במבנה - בין שהם רשומים כשטחים משותפים ובין שאינם רשומים ו/או משמשים לכמה מחזיקים באותו מבנה, יחויבו כדלקמן:
   1. במגורים - יתווספו לשטח החייב בארנונה של כל מחזיק, שווה בשווה.
   2. במבנים שאינם משמשים למגורים, למשל: קניון, מרכז עסקי ומסחרי לרבות מרכז מכל סוג שהוא, יחויב בהם בעל הנכס, אלא אם כן הוא העביר את החזקה בהם לאחר/ים והודיע על כך לעירייה בכתב בצרוף ראיה לדבר, לשביעות רצון המועצה.
   3. היה והתקבלה הודעה על העברת החזקה כאמור בסעיף ו'2 לעיל אזי השטחים המשותפים כאמור יתווספו לשטח שבהחזקת כל "מחזיק" למעשה בנכס, כבעל או שוכר או בכל אופן אחר, בין אם משתמשים בו ובין אם לא משתמשים בו ותעריפו יהיה בשיעור 50% מתעריף הנכס העיקרי בו משתמש המחזיק.
  7. מעברים בקניון/מרכז מסחרי מקורה יחויבו בארנונה ב- 50% מתעריף עסקים (ס.נ. 300).
  8. שטחים פרטיים המשמשים לעסק מכל סוג שהוא, יחויבו בארנונה לפי תת הסיווג של העסק; 
  9. חוות שנאים (טרנספורמציה) - הינה כול השטח המגודר והמשמש לצרכים שונים. תעריף   כל השטח יהיה אחיד לרבות התעריף עבור המבנים, הקרקע שעליה המתקנים השונים וכל הקרקע הצמודה לאותם מבנים ולאותם מתקנים ויחויבו בתעריף עסקים. 
    
 3. קרקע תפוסה
  1. קרקע תפוסה - שטח קרקע, שאינו אדמה חקלאית, שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד עם בניין.
  2. קרקע תפוסה - תחויב בארנונה לפי השטח הכולל בניכוי השטח עליו בנוי מבנה (תכסית), אם קיים, לפי התעריפים החלים על קרקע תפוסה בכפוף לאמור בצו זה. באם ישנם בשטח מספר מבנים יסוכם שטחם המצטבר ויחושב כיחידה אחת. כל האמור לעיל הינו למעט מבני מגורים.
  3. שטח קרקע תפוסה המוחזק יחד עם מבנה ואשר כלל שטחה מעבר ל-50 מ"ר, כולל השטח הבנוי, יחויב השטח שמעבר ל-50 מ"ר, כאמור, לפי תעריף קרקע תפוסה.
  4. למען הסר ספק מובהר כי הנאמר לעיל בסעיפים 3 א-ב-ג אינו כולל קרקע תפוסה במגורים.

להלן תעריפי הארנונה לשנת 2022

כולל השינויים החריגים שאושרו על ידי משרד הפנים

פרק א' - ארנונה כללית על מבני מגורים

סיווג
ראשי 

תת
סיווג
חדש

הגדרה

תעריף למ"ר בשנת 2021
תוספת 1.10%

תעריף למ"ר בשנת 2022 כולל השינויים
החריגים שאושרו על ידי משרד הפנים

100

 

ארנונה כללית על מבנים המשמשים למגורים

 

 

 

111

מבני מגורים ששטחם עד 60 מ"ר בכל שטח השיפוט של המועצה לכל מ"ר.

39.56

41.53*

 

111

מבני מגורים או יחידות דיור ששטחם מ- 61 מ"ר עד 140 מ"ר לכל מ"ר.

47.54

49.91*

 

111

מבני מגורים ששטחם גדול מ- 140 מ"ר. עבור 140 מ"ר ראשונים.

עבור כל מ"ר נוסף

47.54

49.91*

57.97

60.87*

 

111

צריף או אסבסטון המשמש למגורים שגודלו עד 60 מ"ר

39.56

41.53*

 

189

מחסנים ומבני עזר המשמשים מבני מגורים.

23.71

24.17*

100

199

בתי אבות
עבור 140 מ"ר ראשונים

עבור כל מ"ר נוסף

46.82

49.16*

57.02

59.88*

 

(*) נדרש אישור חריג משרי הפנים והאוצר.


פרק ב' - ארנונה כללית על מבנים למשרדים, שירותים ומסחר

סיווג ראש

תת סיווג

הגדרה

תעריף למ"ר בשנת 2021
תוספת 1.10%

תעריף למ"ר בשנת 2022 כולל
השינויים החריגים שאושרו על ידי משרד הפנים

300

 

ארנונה כללית על מבנים המשמשים למשרדים, שירותים, מסחר סניפי וסוכנויות דואר שבהם ניתנים שירותים לציבור , ועוד

 

 

300

עסקים, משרדים, שירותים, בתי קפה, מסעדות ובעלי מקצועות חופשיים,סניפי וסוכנויות דואר ולמעט בנקים וחברות ביטוח -  עד 80 מ"ר.

כנ"ל - מ- 81 מ"ר עד 150 מ"ר.

 עבור כל מ"ר נוסף.

140.48

140.48 (*)

329.08

 329.08 (*)

370.23

370.23 (*)

 

310

בתי מלון ובתי הארחה.

74.50

75.93

 

 

320

דירות מגורים בהן מתנהלת פעילות עסקית עד 80 מ"ר.


כנ"ל - מ- 81 מ"ר עד 150 מ"ר.

עבור כל מ"ר נוסף. לא כולל בעלי עסקים כאשר לעסקים יש הגדרה נפרדת בצו הארנונה .

140.48

140.48 (*)

329.08

329.08 (*)

370.36

370.36 (*)

300

330

בנקים

1,264.99

1289.28

 

340

מחסן לאחסון מלאי סחורה ששטחו עד 150 מ"ר.

מחסן לאחסון מלאי סחורה ששטחו מעל 150 מ"ר.

142.14

144.87

147.84

150.68

 

350

מרפאות ששטחן עד 80 מ"ר.

מרפאות ששטחן מ- 81 מ"ר עד 150 מ"ר.

142.03

 144.75

332.70

339.09

 

351

מרפאות ששטחן מעל 150 מ"ר

374.43

381.62

 

355

 

גני ילדים, מעונות פרטיים, עד 80 מ"ר.

גני ילדים,מעונות פרטיים, מ- 81 מ"ר עד 150 מ"ר

עבור כל מ"ר נוסף.

141.06

 141.06 (*)

329.08

 329.08 (*)

370.36

370.36 (*)

 

356

אולמות ספורט מסחריים ומכוני כושר, לכל מ"ר

99.64

99.64 (*)

 

325

תחנות דלק, בתי קולנוע עד 80 מ"ר

תחנות דלק, בתי קולנוע מ- 81 מ"ר עד 150 מ"ר.

עבור כל מ"ר נוסף.

142.03

144.75

332.70

339.02

374.43

381.62

(*) נדרש אישור חריג משרי הפנים והאוצר.


פרק ג' - תעשיה ומלאכה

סיווג ראשי

תת
סיווג

הגדרה

תעריף למ"ר בשנת 2021
תוספת 1.10%

תעריף למ"ר בשנת 2022 כולל השינויים
החריגים שאושרו על ידי משרד הפנים

400

 

תעשיה ומלאכה

 

 

 

450

בתי מלאכה, מוסכים ששטחם עד 80 מ"ר.

בתי מלאכה, מוסכים ששטחם מ- 81 מ"ר עד 150 מ"ר.

עבור כל מ"ר נוסף.

97.90

99.77

143.70

146.46

149.67

152.55

 

451

נגריות, מסגריות ששטחם עד 80 מ"ר.

נגריות, מסגריות ששטחם מ- 81 מ"ר עד 150 מ"ר.

עבור כל מ"ר נוסף.

97.89

99.77

143.70

146.46

149.67

152.55

 

 

(*) נדרש אישור חריג משרי הפנים והאוצר.


פרק ד' - קרקע חקלאית ותפוסה

סיווג ראשי

תת סיווג

הגדרה

תעריף למ"ר בשנת 2021
תוספת 1.10%

תעריף למ"ר בשנת 2022 כולל השינויים
החריגים שאושרו על ידי משרד הפנים

600

 

קרקע – חקלאית, תפוסה וחניונים

 

 

600

קרקע חקלאית לפלחה או גידולים תעשייתיים לדונם.

84.35

85.96

 

620

קרקע חקלאית למרעה, לחורשות או לכל מטרה אחרת לדונם.

29.34

29.90

 

630

משתלות או חממות מסחריות

0.3584

0.3652

 

700

קרקע תפוסה

56.05

57.12

 

701

קרקע תפוסה לעריכת אירועים

56.73

57.82

 

800

חניונים בתשלום

69.81

71.15 

(*) נדרש אישור חריג משרי הפנים והאוצר.


פרק ה' – נכסים אחרים

סיווג ראשי

תת סיווג

הגדרה

תעריף למ"ר בשנת 2021
תוספת 1.10%

תעריף למ"ר בשנת 2022 כולל השינויים
החריגים שאושרו על ידי משרד הפנים

900

 

נכסים אחרים

 

 

900

נכסים לכל מטרה אחרת

72.04

73.42

 

901

902

מיכלים לאחסון דלק ששטחם עד 150 מ"ר

מיכלים לאחסון דלק ששטחם מעל 150 מ"ר.

140.39

147.41*

146.08

153.39*

 

930

מוסדות חינוך (למעט גני ילדים ומעונות פרטיים).

50.23

51.20

(*) נדרש אישור חריג משרי הפנים והאוצר.

4.    מועדי תשלום ארנונה לשנת 2022

 1. הארנונה עפ"י צו זה תשולם לא יאוחר מיום 1.1.2022.
 2. למרות האמור בס"ק (א) ניתנת לחייב אפשרות לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים של שישה תשלומים דו-חודשיים צמודים למדד המחירים לצרכן החל מ - 1.1.2022 ובמועדים 1.3.2022, 1.5.2022, 1.7.2022, 1.9.2022, 1.11.2022.
 3. המשלמים ע"פ ההסדר הנ"ל יחויבו מדי חודשיים בתוספת הצמדה כחוק, לפי שיעור עליית המדד.
 4. לא ייפרעו במועד שני תשלומים ע"פ ההסדר הנ"ל - יבוטל ההסדר, והחייב יידרש לשלם את יתרת חובו בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.

5.    הסדר תשלומים

 1. תשלום מראש: במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בעסקת קרדיט עד 31.1.2022 -  הנחה בגובה 2% תינתן עבור תשלום מראש של חיוב שנתי עד 100,000 ₪. 
 2. תשלום הסדר תשלומים בהוראת קבע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק או בכרטיס אשראי  – החיוב התקופתי יחולק לשני תשלומים. מובהר כי חלוקת החיוב לשני תשלומים הינה הטבה ולא תחול עליה הוראת סעיף 1(1) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980 לעניין הפרשי הצמדה. הגבייה מחשבון הבנק תבוצע כדלקמן:
  1. 50% מהחיוב ייגבה במועד האחרון לתשלום שנקבע לתשלומה של התקופה האמורה.
  2. 50% הנוספים ייגבו לאחר 30 יום ממועד הגבייה של התשלום הראשון כאמור.
  3. באם לא יכובד אחד מהתשלומים האמורים, הוא יחויב בהפרשי ריבית פיגורים והצמדה, כחוק.

6.    מתן אישורים ו/או תעודות

בעל נכס המבקש מהמועצה אישור בדבר סילוק חובותיו למועצה, לצורך רישום הנכס בלשכת רישום מקרקעין או ברמ"י או בחברה המשכנת או לכל צורך אחר, יחויב לשלם למועצה, במזומן, את מלוא חובותיו בגין הנכס, לרבות חיובים אשר יחולו עליו עד למועד תום תוקף האישור המבוקש כפי שיירשם באישור, וכן את אגרת האישור.

7.    כללי

 • את רשימת ההנחות המלאה ניתן לקבל במשרדי מדור הגבייה במועצה.
 • מידע על זכאות להנחות ניתן לקבל במדור גביה ובאתר האינטרנט של המועצה.
 • בקשות להנחות בארנונה יש להגיש עד 31/3/2022. 
 • בקשות להנחות בארנונה המיועדות לדיון בוועדת ההנחות (מבקש נזקק), יש להגיש עד תאריך 31/10/2022 לכל המאוחר.

   ניתן לשלם את חיובי הארנונה באתר האינטרנט - בקישור כאן! או באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי - לחץ כאן! או בקופת המועצה ובכל הבנקים.

 מוקד תשלומים וברורים בטל' : 1700-704-411 במענה קולי או במענה אנושי.

8.    הנחות

מליאת המועצה החליטה לאמץ את תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג 1993, שפורסמו ב- 25.2.1993 (ק.ת. 5503) והתיקונים להן, כפי שפורסמו מפעם לפעם (להלן – "תקנות ההנחות"), בשיעורן המרבי, למעט ההנחות המפורטות להלן :

 1. הנחת תשלום מראש – שיעורה יהיה כאמור בסעיף 5.1 לעיל.
 2. הנחת נכס/בנין ריק – תינתן בשיעור של 100% למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת של 6 חודשים בלבד. ההנחה תינתן משך תקופת בעלותו של אדם בבנין וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. הנחה תינתן בהתאם לנוהל "הנחת נכס ריק" הנהוג במועצה.
  המועצה קבעה בנוהל את הדרכים להוכיח כי הנכס היה ריק וללא שימוש. ההנחה תינתן רק בכפוף לעמידה בהוראות הנוהל. במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ- 30 ימים רצופים בהם עמד הבניין ריק.
 3. המועצה אינה מאשרת מתן הנחה לנכס חדש וריק.
 4. מבקש נזקק – ועדת ההנחות רשאית לאשר הנחות בכל שיעור עד 70%. 

עידו גרינבלום, ראש המועצה