תמיכה לגופים ומוסדות לשנת 2021

נתמך בשנים קודמות על ידי הרשות המקומית? * שדה חובה


 

 

 


 

עמותות המפעילות בני נוער ( תנועת נוער / תנועות ספורט וכדומה), על פי תיקון לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות, נדרשות העמותות הנ"ל, להצהיר שברשותם "אישור להיעדר רישום לעבירות מין" מכל מדריך העוסק עם בני נוער.

הסניפים בהם מתקיימת פעילות * שדה חובה
כתובתמיקודטלפון
 

שימו לב!
חובה למלא את השמות והפרטים של כל בעלי התפקידים ברשימה להלן: יו"ר, מזכיר, גזבר, מנהל חשבונות, רו"ח ומבקר פנים - יש להוסיף שורה ולפרט על כל אחד ואחד מהם)
שם ותפקידתעודת זהותכתובת מלאהמיקודטלפוןלמורשה חתימה סמן X

שמות חברי הוועד המנהל (ההנהלה)
שם החברתעודת זהותתפקיד *עובד ברשות מקומית סמנו X *עובד במשרד ממשלתי סמנו X אם עובד בעמותה סמנו X

סמנו ב-X אם החבר עובד בעמותה. אם כן באיזה תפקיד. כמו כן האם מועסק בשירות הרשות המקומית והיכן


פרטי חשבון הבנק אליהם תועבר התמיכה. יש לצרף מהבנק אישור ניהול חשבון * שדה חובה
שם הבנקהסניףמספר הסניףמספר חשבוןמורשי חתימה (ציין לחוד או ביחד)

 

אישורים ומסמכים נלווים

 

 

 
 

דוחות כספיים

 
 
 

פירוט מרכיבי התקציב המלא * שדה חובה
תמיכה ממקורות ציבורים: תמיכה ממשרדי ממשלה:מקורות עצמאיים:הלוואות:התמיכה המבוקשת:סך הכל:

פרוט תרומות ותמיכות ממשרדי ממשלה אחרים ומוסדות ציבור בנפרד, הצפויות לשנה הנ"ל * שדה חובה
שם משרד/המוסד התומך נושא התמיכה הסכום המובטחהסכום בטיפולסך הכל

 

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת, כי כל האמור לעיל נכון לפי מידת ידיעתנו

Browser not supported

 
Browser not supported

הנני מאשר בזאת:

1. מבקש/ת התמיכה עומדת בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות כפי שנקבעו בנועל הכללי לפי סעיף 3 א (ו') לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985


2. כל הנתונים שנמסרו לצורך הגשת הבקשה נבדקו ונמצאו נכונים ותואמים את הדו"חות הכספיים של המבקש/ת


3. הבקשה אושרה על ידי גורם מוסמך במוסד ציבורי המבקש ולא ידוע לנו על בקשות תמיכה נוספות של המוסד הציבורי שלא צויינו בבקשה

Browser not supported