הנני מוותר/ת על חובת שמירה על סודיות מקצועית, רפואיות וכדומה בכל הנוגע למצבי
והנני מוותר/ת על סודיות זו. לא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא בקשר לנ"ל
 

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported