תשלום מראש:

המשלמים בתחילת השנה עבור כל שנת הכספים, ייהנו מהנחה מסוימת בהתאם לצו המיסים וכן מפטור על הפרשי הצמדה במהלך השנה.