להלן פירוט הדוח מונגש
אופן המענה לבקשה:
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש - 12
הרשות מסרה את המידע באופן חלקי  - 1
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע - 1
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה - 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה - 0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים - 1
סה"כ -  15

עילות דחייה מרכזיות:
8(3) - לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות  - 1 - 50% מכלל הדחיות
8(5) - המידע נוצר בידי רשות אחרת - 1 - 50% מכלל הדחיות
סה"כ - 2 - 100%

אגרות:
סך האגרות שנגבו - 80 ש"ח.
 

לצו הארנונה לשנת  2019