להלן פירוט הדוח מונגש

אופן המענה לבקשה:
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש - 15
הרשות מסרה את המידע באופן חלקי  - 2
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע - 0
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה - 0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה - 2
הטיפול בבקשה טרם הסתיים - 1
סה"כ -  20

עילות דחייה מרכזיות:
8(3) - לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות  - 2 - 100% מכלל הדחיות
סה"כ - 2 - 100%

זמן טיפול:
לא עלה על 15 יום  -  2 -  11.8%
בין 16-30 יום  - 15 -  88.2%
סה"כ - 2  - 100%

אגרות:
סך האגרות שנגבו - 100 ש"ח.

 

  • תמצית דוחות כספיים 2018
  • רשימת העמותות הנתמכות לשנת  2018