מבקר המועצה: 

 • מבקר המועצה פועל מכוח החוק המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו נגישותו למסמכים ולמאגרי מידע.
 • מבקר המועצה מגיש דו"ח ביקורת לפחות אחת לשנה ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, מבקר המועצה רשאי להגיש דו"ח ביקורת בכל עת שימצא לנכון.

החוק מטיל על מבקר המועצה לבדוק מכלול נושאים בעבודת המועצה, ואלו הם:  

 • היעילות והחיסכון  
 • טוהר המידות  
 • החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם  
 • קיום הוראות הדין 

דיווחי המבקר והדיונים בדו"חות הביקורת מתנהלים במסלול מוגדר.

  ממונה תלונות הציבור:

 • פניה למבקר, כממונה תלונות הציבור תהיה השלב האחרון, כאשר תקדם לה פניה לבעלי תפקידים רלוונטיים במועצה ו/או פניה לאחראית פניות הציבור.  
 • רק מי שקופח בתשובתו יוכל לפנות לממונה תלונות הציבור.  
 • הממונה יקבל תלונות בכתב, יבדוק וישיב לתלונה.  
 • סמכויות הממונה הן על פי חוק.  
 • הממונה יגיש פעם בשנה דוח מרוכז למליאת המועצה, על פי עקרון דוח המבקר. 

יניב זימן
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור
04-9539194