מבקר המועצה 

 • מבקר המועצה פועל מכוח סעיף 145 לצו המועצות המקומיות המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו, נגישותו למסמכים ולמאגרי מידע.
 • המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה (או בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן) דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת.

ואלו הם תפקידי המבקר:  

 1. לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
 3. לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 4. לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
 5. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה

דיווחי המבקר והדיונים בדו"חות הביקורת מתנהלים במסלול המוגדר בצו המועצות המקומיות.  

מבקר המועצה בתפקידו כממונה על תלונות הציבור:

 • כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור, על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
  • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
  • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.
 • הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו. דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

יניב זימן
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור
04-9537194