תחומי אחריות המחלקה: 

1. ביצוע תשלומים ובקרתם
2. תקצוב ואישור החשבונות
3. ניהול פרויקטים
4. ניהול המלוות
5. טיפול בערבויות
6. הפקת דו"חות מצב בנקים,ועריכת התאמות בנק
7. תזרים מזומנים
8. מערך בקרה של רישומי הגבייה
9. הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים
10. הכנת התקציב השנתי 

שירלי גולן
חשבת אגף כספים
04-9539228
פאני נגלר
מנה"ח התאמות בנק
04-9539227
עינב מלכה
הנה"ח ספקים
04-9539229
הילה לבנדולה
אחראית נושא תב"ר וגיוס משאבים
04-9539255