בקשה לאישור לטאבו

 • המבקש אישור על העדר חובות לפי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) ישלם לפני קבלת האישור את החובות המגיעים למועצה מאת בעלי הנכס ביחס לאותו נכס ואגרת תעודה.
 • האישור מוגבל בזמן ויינתן עד לתקופה שבגינה שולמה הארנונה. ניתן לקבל הארכה אחת על גבי האישור ללא תשלום אגרה נוספת, עד חצי שנה ממועד הנפקת התעודה הראשונה, בכפוף לתשלום כל תשלומי החובה לרבות חיובי הארנונה
 • עלות - בית בודד/דו - 75 ₪ | בית משותף 37.80 ₪

לצורך קבלת התעודה, יש לנמציא את המסמכים הבאים:

 • צילום נסח רישום מלשכת המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו יש לצרף אישור זכויות מחברה משכנת או הסכם חכירה ממנהל מקרקעי ישראל.
 • תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זיהוי כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי ייצרף דרכון בתוקף / תצלום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות)

בנוסף

 • במכירת נכס, יש לצרף עותק שלם של הסכם מכר, ובו רשום מסרת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים.
 • בהעברה ללא תמורה יש לצרף תצהיר של שני הצדדים להעברה חתום בפני עורך דין. יש לציין מי יירשם כמחזיק בנכס.
 • בהעברה בגין ירושה- יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה.
 • לצורך אישור משכנתא - יש לצרף נסח טאבו.
 • כאשר הנכס מוחזק ע"י דייר בשכירות או דייר מוגן, יש לצרף, חוזה שכירות בתוקף.
 • אם הפונה הוא מיופה כוח - יש לצרף ייפוי כוח בתוקף.
מתן אישור מותנה בעריכת מדידה בנכס , אישור היעדר מיסים יינתן לאחר קבלת תוצאות המדידה, תשלום אגרה ותשלום חובות בגין הנכס, ככל שישנם.

 

לקישור לטופס מקוון - לחץ כאן!