30% הנחה לאזרח ותיק לפי מבחן הכנסה

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 30% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו אם סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, למעט קצבאות ילדים, קצבאות זקנה וקצבאות שארים המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, אינו עולה על סך של ₪ 11,373 (השכר הממוצע במשק, כפי שפורסם בחודש נובמבר 2020).

אם גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על סך של 17,060 ₪ (150% מהשכר הממוצע במשק).

על ההנחות לאזרח ותיק יחולו הוראות אלה:

  • אזרח ותיק הזכאי ליותר מהנחה אחת, יהנה מהנחה אחת בלבד בסכום הגבוה ביותר.
  • ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד, בה הוא מתגורר.
  • ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד.
  • ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק.
  • אם האזרח הוותיק מתגורר עם משפחתו, תינתן ההנחה לפי השטח היחסי בלבד בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה.

אישורים נדרשים:

  • ההנחה תינתן לאזרח ותיק שימלא את טופס הבקשה המתאים ויצרף לו אישורי הכנסה מכל מקור שהוא לרבות תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת.
  • לתשומת לבך, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים לפי דרישת האגף.

למילוי בקשה להנחה בארנונה - לחצו כאן