תמיכה לגופים ומוסדות לשנת 2022

שימו לב! 
1.    לראשונה, כל הטפסים מקוונים והם באתר המועצה.
2.    יש לצרף לבקשה את כל הקבצים על פי ההנחיות.
3.    יש להעביר את כל המסמכים  עד יום שלישי 10.02.2022  בשעה 12:00 


רשימת הטפסים למילוי וחתימה על ידי מורשי החתימה:

דוחות שוטפים

  • יש להעבירם לאחראית תמיכות, הגב' פאני נגלר, עד תאריך 10.02.2022
  • העברת התמיכה מותנית בקבלת דוחות ביצוע רבעוניים על פעילות בגינה הוצאו כספי התמיכה.
  • דיווח מילולי רבעוני על הפעילות שבוצעה על ידי הגוף הנתמך.

סיון לוי, גזברית
מועצה מקומית קרית טבעון