הודעה בדבר שינוי מחזיק בנכס

 
פרטי הנכס: 
 

 
 
פרטי המחזיק החדש (הנכנס):
הזיקה לנכס * שדה חובה

 פרטי בעל הנכס:

 

 

 

סטטוס * שדה חובה

אני החתום/ה מטה ממהיר/ה שפיניתי את הנכס המוזכר למעלה ומסרתי את החזקה * שדה חובה
 

Browser not supported