טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח - 1998

 

 
פרטי המבקש: 

 

 
בחר (חובה) שדה חובה
 
 
בחר: המידע המבוקש הינו (חובה) שדה חובה
 
 
התחייבות: אני מתחייב/ת לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150₪ במידה והממונה על חוק חופש המידע יודיע לי, כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.
 
 
Browser not supported
 


*הערה: מידע שאדם מבקש אודות עצמו או מידע עבור זכאי לפטור, כמפורט בתקנות, פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 7 שעות עבודה (כולל).
בקשה למידע שהוא הנחיות מנהליות שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור לפי סע' 6(א) לחוק חופש המידע - פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול.
עפ"י תקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999-אגרת טיפול תחושב לפי סך של 30 ₪ לכל שעת עבודה באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית. אגרת הפקה של מידע תחושב לפי סך של 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.50 ₪ לדיסק מחשב שנמסר.
אגרת בקשה לקבלת מידע עלותה 20 ₪, תשלום זה הינו תנאי לטיפול בבקשה, ולא יוחזר אף אם הבקשה תידחה. במידה ועלות הטיפול באיתור המידע המבוקש, מיונו והפקתו יעלו על 150 ₪ נודיעך מה העלות המשוערת של ההפקה. תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך, ככל שהדבר ניתן ואפשרי במסגרת חוק חופש המידע.