הנחות בארנונה:

הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של המועצה, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג - 1993 לתיקונים בחוק המבוצעים מפעם לפעם ובהתאם לצו הארנונה של המועצה המקומית קרית טבעון. תקנות אלו אומצו ואושרו במליאת המועצה.  

הנחיות כלליות: 

#  לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסדיר את חשבון הארנונה ע"ש מבקש ההנחה, המחזיק בנכס לצורך זה יש למסור למועצה את חוזה השכירות/רכישה של הדירה.
#  אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב קרית טבעון, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות הנחה בארנונה. 
# הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. 
# הנחה בארנונה ניתנת לשנה השוטפת בלבד. 
# תנאי בסיסי לקבלת הנחה למגורים הוא שהזכאי להנחה מתגורר בנכס. 
# הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד - הגבוהה מבניהם. 
# זכאי להנחה אשר החזיק בנכס במשך חלק של שנת כספים-ייהנה מהנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס. 
# נכס המשמש למגורים שניתנה בו הנחה בהתאם לזכאותו של המחזיק בנכס והמחזיק בנכס נפטר, ההנחה תבוטל.  


פרטים נוספים בנוגע להנחות בארנונה ניתן לקבל במוקד מחלקת הגבייה
בימים א'-ה',  בשעות 12:30-13:30 , בטלפון: 04-9539292

פקס מחלקת גביה: 04-9539225.  

טופס זכאים להנחות בארנונה
יש לצרף אישור זכאות עדכני.

טופס חריגים להנחות בארנונה
יש לצרף אישור הכנסות לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר ופרוט חשבון עו"ש  לתקופה המקבילה.