נספח א לתקנון יקיר/ת הקריה

קול קורא להמלצה על מועמדים/ות לאות יקיר/ת קרית טבעון לשנת 2022

הוועדה הציבורית לבחירת יקירי ויקירות הקריה, קוראת לתושבים להמליץ על מועמדים הראויים לקבלת אות "יקיר/ת קרית טבעון".
האות  יוענק בטקס חגיגי, בהשתתפות ראש המועצה ואישי ציבור בסמוך ליום המתנדב הבינלאומי החל ב-5.12.2022.

תנאי סף למועמדות

  1. המועמד פעל לטובת הציבור בפעילות התנדבותית רבת-שנים שהביאה לתרומה משמעותית לקריה. 
  2. המועמד הינו/היה תושב הקריה 15 שנה לפחות.
  3. המועמד הינו בן 50 לפחות.

יקירי הקריה2022

פרטים נוספים: בתקנון המלא לבחירת יקירי ויקירות הקריה באתר המועצה


 אופן ההגשה והבחירה 

  1. ההמלצות תוגשנה על גבי טופס המלצה לתואר "יקיר/ת קרית טבעון " שניתן למלא באתר המועצה או להורידו ולמלא ידנית או לקבלו ממזכירות המנכ"ל בטלפון 04-9539206. המלצות תתקבלנה עבור פועלה של אישיות יחידה ולא של קבוצה. 
  2. את ההמלצות יש לשלוח למייל: gsarah@netvision.net.il או להפקידן בתיבה המיועדת לכך במשרד מנכ"ל המועצה (במקרה זה יש לקבל אישור קבלה מלשכת המנכ"ל).  
  3. תאריך אחרון להגשת המלצות  21.6.2022.  שמות המועמדים והממליצים, יהיו חסויים לציבור. 
  4. הוועדה תבדוק כי המועמד/ת עומד/ת בתנאי הסף שנקבעו בתקנון, תדרג את המועמדים בהתאם לעמידתם בקריטריונים השונים ותבחר מתוכם את המתאימים ביותר. 
  5. הוועדה תפרסם את תוצאות הבחירה עד 31.8.22. לצד שמות הנבחרים, יפורטו גם הנימוקים לבחירתם.  החלטות הוועדה תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן.