חילופי דיירים בנכס  - קנייה / שכירות או הודעת עזיבה

נעשה אדם בעלו או מחזיקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה, יהא חייב בכל שיעורי הארנונה המגיעים ממנו לאחר שנעשה בעל או מחזיק של הנכס, אלא שאם היתה כאן מכירה או העברה חייבים המוכר או המעביר או נציגיהם – ואם היתה כאן השכרה לתקופה של שנה או יותר חייבים המשכיר או נציגו – למסור לעיריה הודעה על העסקה כאמור, ובה יפרשו שמו של הקונה, הנעבר או השוכר; כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר, המעביר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה, הנעבר או השוכר היו חייבים לשלם ולא שילמו; בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה.

מכירת נכס

מסמכים נדרשים:

  • צילום חוזה מכר
  • צילום נסח טאבו
  • אחר:  צו ירושה /צו קיום צוואה+ צוואה / הסכם גירושין
  • צילום תעודת זהות של המוכר + ספח
  • צילום תעודת זהות של הרוכש + ספח

   

החלפת שוכרים בנכס

מסמכים נדרשים:

  • צילום חוזה שכירות לתקופה של 12 חודשים , חתום על ידי המשכיר והשוכר.
  • במידה והחוזה חתום על ידי מיופה כוח, יש לצרף צילום של ייפוי- כוח בהתאם.
  • צילום תעודת זהות של בעל הנכס + ספח
  • צילום תעודת זהות של השוכר + ספח

יש למסור את החוזה בסמוך לתחילת תקופת השכירות ולא לאחרי.

לקישור לטופס מכוון - לחץ כאן

עזיבת הדייר

בעת עזיבת הנכס , על העוזב למלא טופס ביום העזיבה.

לקישור לטופס מכוון - לחץ כאן!