החזקת מבנה בנין ריק

נכס ללא שימוש, ריק מכל אדם וחפץ מזכה את בעליו / המחזיק בנכס בהנחה
מקסימאלית עפ"י החלטת מועצת הרשות, בשיעור של:

100% לתקופה של עד 6 חודשים

  • ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס.
  • לא תינתן הנחה לתקופה הפחותה מ – 30 ימים רצופים.
  • על המבקש להודיע למועצה בכתב מיידית במועד בו החל הבניין
    להיות ריק וכן אסמכתאות המעידות על אי שימוש במים וחשמל
    לתקופה הרלוונטית.

   למילוי בקשה להנחה בארנונה לחצו כאן