מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
06:52   9/7/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
6/07/2020
החל מיום שני ה- 06.07.20 העובדים הסוציאליים בשביתה
לא יתקיימו פעילויות, פגישות ולא יינתן מענה טלפוני
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
9/06/2020
אבות לילדים עם צרכים מיוחדים
– אנחנו כאן בשבילכם!
9/06/2020
רוצים להיות משפחה מארחת?
מסגרת התנדבותית ייחודית של משפחות המעוניינות לתרום, להיות משמעותיות ולהוות עוגן לילד/ה על ידי אירוח וליווי
26/05/2020
עבודות במרכז ענפים
יחלו ביום שני 01.06.2020
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
14/05/2020
חדש בקרית טבעון!
המרחב לקידום תעסוקה לגילאי 25 - 18
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
11/05/2020
פועלים להשבת שגרת אכיפת הסדר במרחב הציבורי
החל מיום א', 17.5.2020 תחודש האכיפה בכחול לבן
10/05/2020
הקרן לערבות הדדית -עמותת מעומק הלב
היכנסו לעוד פרטים
15/03/2020
קבלת קהל - בכל המחלקות המועצה ניתן לקבל מענה באמצעות הטלפון ו/או בדואר אלקטרוני
בהתאם להנחיות משרדי הממשלה – אין קבלת קהל פרונטלית

מכרז אספקת טרקטורי משא בליסינג תפעולי

7/06/2020

מועצה מקומית קרית טבעון
מכרז פומבי מס' 8/20

אספקת טרקטורי משא בליסינג תפעולי

 

1. מועצה מקומית קרית טבעון (להלן: "המועצה"), מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת 9 טרקטורי משא בליסינג תפעולי (להלן: "טרקטורים") כהגדרתו במפרט הטכני להסכם, ובהתאם לתנאי המכרז, ההסכם ונספחיו.

2. את מסמכי המכרז ותנאיו וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן  לרכוש תמורת סך של  500 ש"ח שלא יוחזרו במשרדי המועצה, ככר בן גוריון 1 קריית טבעון, בימים א' - ה' בשעות העבודה.

3. על מגיש הצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה, בלתי מסויגת, על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף למסמך א' ומסומן מסמך א' 1 להלן, על סך 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים), בתוקף עד לתאריך 30/9/2020 כולל. 
       

 למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.

4. את כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצרופותיו (הצעת המחירים תוגש בשני עותקים), חתומים כדין על ידי המציע, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית (ולא בדואר), בתיבת המכרזים בבניין המועצה, לא יאוחר מתאריך 16/06/2020, יום ג', שעה 16:00.
מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי המועצה.

5. פתיחת תיבת המכרזים, תתקיים בישיבת ועדת מכרזים בתאריך 16/6/2020 בשעה 18:00.
אם יחול שינוי במועד כאמור, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.

6. בעת הדיון בהצעה, רשאית המועצה להתחשב בין היתר בכושרו של המציע לספק את הטרקטורים כנדרש במכרז. מובהר כי המועצה תהייה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה את סוגי הרכבים (חשמלי / דיזל / בנזין).

7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
 ראש המועצה עידו גרינבלום

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד