מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
12:26   28/11/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
29/10/2020
קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים
10 מפגשים , שבועיים , ימי שלישי, החל מנובמבר 20
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

מכרז תכנון וביצוע קירוי הצללה בבתי ספר ובגני ילדים

6/05/2020

מכרז פומבי מס' 7/20

המועצה המקומית קרית טבעון -  מזמינה בזאת הצעות ל"תכנון וביצוע קירוי הצללה בבתי ספר ובגני ילדים"

1. משך הביצוע 2 חודשים מיום קבלת היתר הבניה כמפורט במסמכי המכרז, תנאי תשלום: שוטף + 80 יום מאישור חשבון.

2. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים:

א. החברה המציעה הינה חברה המתמחה בהקמת קירוי הצללה לאזורים ציבוריים  והיא בעלת ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום.

ב. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ז – 1976.

ג. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, לפקודת המועצה המקומית קרית טבעון בסכום המהווה 10% מגובה הצעתו, שתוקפה עד ליום 1.11.2020, וזאת להבטחת קיום חובות והתחייבויות המציע לפי תנאי המכרז.

ד. צרוף קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל (בדבר ניסיון, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, הערבות הבנקאית וקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז) להצעה.

3. למען הסר ספק, מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

4. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במייל peleg@kiryat-tivon.muni.il ממנהל הנדסה של המועצה המקומית קרית טבעון, החל מתאריך 6.5.2020.

המעוניין להגיש הצעה חייב בתשלום של 1200 ₪, אותו ניתן לבצע במשרדי המועצה, אשר לא יוחזר בכל מקרה. (טל' לברורים ותאום: 04-9539210).

5. סיור קבלנים (לא חובה)יתקיים בתאריך 19.05.2020. המעוניינים להשתתף בסיור יחוייבו ליידע מראש במייל  peleg@kiryat-tivon.muni.il  ושעה מדויקת תימסר עד יומיים לפני הסיור. בשל המצב לא תתאפשר נוכחות בסיור ללא הודעה מראש.

6. שאלות יתקבלו עד תאריך 21/5/2020  ותשובות יישלחו לכל רוכשי המכרז באופן מרוכז.

7. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור במסמכי המכרז. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך 02.06.2020 בשעה 17:30 במשרד מנכ"ל המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון - במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה להיות ללא סימני זיהוי חיצוניים כלשהם ויש לרשום עליה את מספר המכרז בלבד.

פתיחת ההצעות תבוצע בשעה 18:00 בתאריך 02.06.2020.

                                                                                                                 
בכבוד רב,  

עידו גרינבלום,  ראש המועצה

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד