מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
18:32   19/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
8/09/2020
בני משפחה מטפלים באזרח ותיק?
מוזמנים לפתוח את השנה בערב מיוחד וחגיגי
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

מכרז פומבי 34/19- אחזקת מערכת תאורת רחובות

10/11/2019

מועצה מקומית קרית טבעון

אחזקת מערכת תאורת רחובות

מכרז פומבי 34/19

הזמנה להגשת הצעה לביצוע

 

  1. המועצה המקומית קריית טבעון (להלן:"המועצה") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים למתן שירותי אחזקת לתאורת רחוב בתחום המועצה (להלן: "השירותים") והכל בהתאם לתנאי הדרישות, וההגדרות הספציפיות כמפורט במכרז .
  2. את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח הסכם עליו נדרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,000 ₪ (אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ (התשלום לא יוחזר בשום מקרה, גם במקרה והמועצה תחליט על ביטול המכרז), במשרדי המועצה מתאריך: 10.11.2019 עד 02.12.2019 בשעות העבודה (בימים א'-ה' בין השעות 08:30 ו- 13:00).
  3. את ההצעות למכרז, יש למסור במשרד מזכיר המועצה במעטפה סגורה בלבד, לא נושאת לוגו כלשהו או סימן שיש בו כדי להעיד על זהות מגישי ההצעות, שתישא את מספר המכרז 34/19 בלבד, וזאת עד ליום שלישי  03.12.2019, בשעה 16:00, במסירה לתיבת  המכרזים המצויה בלשכת מנכ"ל המועצה. הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר השעה והתאריך הנקובים לעיל לא תתקבל.
  4. סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי בתאריך 21.11.2019 החל מהשעה 10:00 בבוקר. הסיור ייצא בשעה הנ"ל מחדר הישיבות בבניין המועצה בכיכר בן גוריון.
  5.  רכישת המכרז והשתתפות בסיור הקבלנים, הינם תנאים להשתתפות במכרז.
  6. על המציע לעיין בחומר המצורף ולהכיר את שטח העבודה בטרם הגשת הצעתו.
  7. המציע יכיר את המפרטים הטכניים של ביצוע העבודות, התקנים המתאימים לסוג העבודות הנדרשות בטרם הגשת הצעתו.
  8. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, צמודה ובלתי מותנית, ע"ס 10,000 (עשרת אלפים) ₪ לקיום תנאי המכרז (להלן: "ערבות המכרז"), אשר תעמוד בתוקף מיום הגשת המכרז עד ליום 31.03.2020 (כולל), בהתאם לנוסח המצורף כמסמך א (6 למען הסר כל ספק, הערבות הבנקאית תהיה על שם המציע עצמו. הצעה שתצורף לה ערבות על שם צד שלישי כלשהו שאינו המציע עצמו, תיפסל בשל כך.
  9. מציע אשר הצעתו תתקבל, ימציא למזמין תוך 10 (עשרה) ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו מאת המועצה, ערבות בנקאית חדשה (להלן: "ערבות הביצוע")  שתהייה ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לקיום תנאי המכרז, ע"ס 50,000 (חמישים אלף) ₪, אשר תעמוד בתוקף עד ליום 31.12.2021 ובהתאם לנוסח המצורף לחוזה כנספח ב' (מסמך ב(2)), וכן יחתום על החוזה (מסמך ב) תוך אותו זמן. למען הסר כל ספק, גם ערבות הביצוע תהיה על שם המציע עצמו.
  10. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל כל פרק ו\או סעיף מסעיפי הכמויות אשר במכרז או לבטל את כל המכרז, הן לפני חתימת החוזה, או לאחר חתימת החוזה, וכל זאת לפי שיקוליה הבלעדיים של המועצה, ומבלי לנמק, ומבלי שתהיה לקבלן זכות תביעה ו\או ערעור בגין כך.

 

עידו גרינבלום,
ראש מועצת קרית טבעון

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד