מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
12:16   25/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות גיזום בטיחות וכריתה לצמצום שריפות וטיפול באזורי חייץ.

7/03/2019

מועצה מקומית קרית טבעון

מכרז פומבי מס' 4/19
הזמנה להציע הצעות

 

לביצוע עבודות גיזום בטיחות וכריתה לצמצום
שריפות וטיפול באזורי חייץ.

 

 

 

בקשה להצעת מחיר לביצוע עבודות גיזום, בטיחות וכריתה לצמצום שריפות וטיפול באזורי חיץ

 

המועצה מקומית קריית טבעון, מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לביצוע עבודות גיזום, בטיחות וכריתה

לצמצום שריפות וטיפול באזורי חיץ וזאת בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ונספחיו.

 

1. את מסמכי המכרז ותנאיו וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש תמורת סך של 800 ₪ שלא יוחזרו, לרכוש בקופת המועצה, בכתובת כיכר בן גוריון 1 קרית טבעון בימים א-ה' בשעות העבודה (ביום ד' אין קבלת קהל).

 

2. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת, על-שם המציע בלבד, בנוסח המצורף לסעיף 8 להלן, על-סך 50.000 ₪ (חמישים אלף) ₪  בתוקף עד לתאריך 1.7.2019 כולל. למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.

 

3. על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.

 

4. את כל כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצרופותיו (הצעת המחירים תוגש ב-2 עותקים) חתומים כדין ע"י המציע, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית (ולא בדואר), בתיבת המכרזים בלשכת המנכ"ל בבניין המועצה, לא יאוחר מתאריך 02/04/2019 יום ג' בשעה  16:00.

    מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי  המכרז שידונו ע"י המועצה.

 

5. פתיחת תיבת המכרזים, תתקיים בישיבת ועדת מכרזים בתאריך 02/04/2019  שעה 18:00.

    באם יחול  שינוי  במועד כאמור, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.

 

6. בעת הדיון בהצעה, רשאית המועצה להתחשב בין היתר בכושרו של המציע לבצע את הנדרש במכרז.

 

7.  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

                                                                           

                                                     עידו גרינבלום

                                                      ראש המועצה

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד