מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
05:29   20/2/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

'גילגול'- פעלתון לקטנטנים

בנושא: חשיבות עיסוי התינוק ואיך לעשות זאת? 09:30

"אור, יזע ודמעות – על קולנוע"

הרצאה + סרט : "קרמר נגד קרמר"/רוברט בנטון 10:00

דלג על Ticker
Ticker

תכנון רישוי וביצוע של תחנת השנאה (טרפו) בקרית טבעון

8/01/2019

מכרז פומבי  מס' 33/2018
תכנון רישוי וביצוע של תחנת השנאה (טרפו)  בקרית טבעון
המועצה המקומית קריית טבעון, מזמינה בזאת  הצעות מחיר לתכנון, רישוי ובנייה של תחנת  שנאים ברחוב הצבעוני בקריית טבעון.

1. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לכל התנאים הבאים:
    א. הקבלן המגיש יהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף  100, קוד ג סוג 1 ומעלה.
    ב. במקרה שהמציע הינו תאגיד – יצורפו תדפיס עדכני של רשם החברות של התאגיד, ואישור עו"ד על זכויות החתימה   
        בתאגיד.
    ג. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ז – 1976.
    ד. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 20,000 ₪, שתוקפה עד ליום 1.05.2019, וזאת   
         להבטחת חתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכייה במכרז.
    ה. צרוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
    ו. חתימה בראשי תיבות על מסמך אישור קיום ביטוחים המצורף כנספח לחוזה.
    ז. תצהיר בנוגע להעסקת עובדים על פי חוק.
      על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה, וכן את כל מסמכי המכרז (נוסח הפרסום,  
      חוזה ההתקשרות, נספחי החוזה, תכניות עקרוניות  חח"י), כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד .
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן-גוריון 1,  החל מיום 16.1.2019  בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  750 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום: 04-9539210).
לעיון במסמכי המכרז בטרם רכישה, ניתן לפנות לקבלתם למייל 
peleg@kiryat-tivon.muni.il
3. סיור קבלנים (חובה) – יערך ביום ד' 16.1.2019 בשעה 12:00. המפגש לסיור יהיה בכתובת - הצבעוני 56 קרית טבעון .
4. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור במסמכי  המכרז על צרופותיו ונספחיו.
5. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
6. את הצעת המחיר יש למלא על הדף המצורף למסמכי המכרז בלבד ולהגיש את כל המסמכים עד תאריך 5.2.2019 שעה 18.00 במשרד מנכ"ל המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון- במעטפה סגורה, ועליה יהיה רשום מספר המכרז בלבד.
פתיחת מסמכי המכרז אמורה להתקיים  בתאריך 5.2.2019  בשעה 18.00. יש לוודא טלפונית את המועד בסמוך למועד הנזכר לעיל, שכן ייתכנו שינויים.
שאלות הבהרה ניתן להפנות למנהל הנדסה קריית טבעון  במייל 
peleg@kiryat-tivon.muni.il
עד 23.1.19.

בכבוד רב,
עידו גרינבלום,  ראש המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד