מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
11:41   21/2/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

פלאי העולם העתיק

מפלי מים ענקיים10:30

הזעם והחמלה

אורנה בן דור19:30

דלג על Ticker
Ticker

עבודות אספלט להסדרת שיפועים בכניסה לשכונת המעיין

18/07/2018

מכרז  מס' 27/2018
עבודות אספלט להסדרת שיפועים בכניסה לשכונת המעיין

המועצה המקומית קרית טבעון- מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע עבודה בהתאם למפרט עבודות אספלט להסדרת שיפועים בכניסה לשכונת המעיין.

 1. משך הביצוע 1 חודש מיום צו התחלת עבודה כמפורט בסעיף המתאים של המפרט המיוחד.
 2. תיאור העבודה -  חפירה, פירוק או קרצוף אספלט להסדרת שיפועים הנדרשים וריבוד אספלט חדש בשטח כ 1300 מ"ר.
 3. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים:
  א. הקבלן המגיש יהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף 200 קוד ג סוג 1 ומעלה.
  ב. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ז – 1976.
  ג. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 15.000 ₪, שתוקפה עד ליום 30.11.2018, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
  ד. צרוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
  על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.
 4. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 5. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן-גוריון 1,  החל מתאריך  30/07/2018 בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  500 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. (טל' לברורים ותאום:04-9539210).
 6. סיור קבלנים (חובה) – יערך ביום שני  בתאריך   30.07.2018  בשעה  9:00   יציאה ממשרד מנהל הנדסה מועצה מקומית קרית טבעון. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
 7. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 8. את ההצעה יש להגיש עד תאריך 12.08.2018 שעה 18.00 במשרד מנכ"ל  המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון- במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז.
  פתיחת המכרז בשעה 18.00   תאריך   12.08.2018. יש לוודא טלפונית מועד פתיחה 04-9539292
                                                                                                                בכבוד רב,
                                                                                                                ראש מועצת קרית טבעון
                                                                                                      
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד