מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
09:35   17/7/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

עיוורון ולקויות ראייה בגיל המבוגר שירותים ועזרים מסייעים

09:00

דלג על Ticker
Ticker
15/07/2019
בקרית טבעון דואגים לבעלי החיים
נטישת בעלי חיים היא אכזרית ולא חוקית והרשות תפעל בנחישות על מנת למגר את התופעה
16/07/2019
סדנת הורות לאימהות יחידניות בקרית טבעון
8 מפגשים, מתחיל 6.9.19, 9:00-11:00

תכנון רישוי וביצוע של 2 תחנות השנאה (טרפו) בקרית טבעון

12/07/2018

מכרז פומבי  מספר 25/2018
תכנון רישוי וביצוע של 2 תחנות השנאה (טרפו)  בקרית טבעון

מועצה מקומית קרית טבעון מזמינה בזאת  הצעות מחיר לתכנון, רישוי ובניה של 2 תחנות שנאים בשכונת "בצל אורנים" אשר בהקמה.

 1. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים:
  א. הקבלן המגיש יהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף  100 קוד ג סוג 1 ומעלה.
  ב. במקרה והמציע הינו תאגיד – יצורפו פלט רשם החברות של התאגיד, ואישור עו"ד על זכויות החתימה בתאגיד.
  ג. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ז – 1976.
  ד. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך 30,000 ₪, שתוקפה ליום 1.11.2018, וזאת להבטחת חתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכייה במכרז.
  ה. צרוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
  ו. חתימה בראשי תיבות על מסמך אישור קיום ביטוחים המצורף כנספח לחוזה.
  ז. תצהיר בנוגע להעסקת עובדים על פי חוק.
        ** על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה וכן את כל מסמכי המכרז (נוסח הפרסום, חוזה ההתקשרות, מפרט חח"י, כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד***
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן-גוריון 1,  החל מתאריך  25.7.2018 בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של 1000 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. 
  (טל' לברורים ותאום:04-9539210).
  לעיון במסמכי המכרז בטרם רכישה, ניתן לפנות לקבלתם בדואר אלקטרוני 
  peleg@kiryat-tivon.muni.il
 3. סיור קבלנים (מומלץ ) – יערך ביום ד'  בשעה 09:00  בתאריך  25.7.2018  המפגש לסיור יהיה באתר פרויקט שכונת "בצל אורנים" באלרואי (מחנה הקבלן).
 4. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור במסמכי  המכרז על צרופותיו ונספחיו.
 5. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. את הצעת המחיר יש למלא על הדף המצורף למסמכי המכרז בלבד וכולל כל המסמכים להגיש עד תאריך 5.08.2018 שעה 18.00 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון- במעטפה סגורה ועליה יהיה רשום מספר המכרז בלבד.

  פתיחת המכרז בשעה 18.00 תאריך   5.08.2018.
  שאלות ניתן לפנות לחברת סיטילינק למר גרשון שקד במייל  
  Gershon@citylink.co.il
  עד שלושה ימי עבודה  ממועד ההגשה.

בכבוד רב,
ראש המועצה המקומית קרית טבעון

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד