מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
05:30   24/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

בקשה להצעת מחיר לאיסוף פסולת אריזות קרטון, מתכת ופלסטיק ולפינוי לאתר מחזור מוכר בישראל

27/03/2018

מועצה מקומית קרית טבעון

מכרז  זוטא מספר 03/18
בקשה להצעת מחיר לאיסוף פסולת אריזות קרטון, מתכת ופלסטיק ולפינוי לאתר מחזור מוכר בישראל

מועצה מקומית קרית טבעון, מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לאספקת שרותי איסוף פסולת אריזות קרטון, מתכת ופלסטיק מהמכלים ייעודיים ולפינוי תכולתם לאתר מחזור מוכר בישראל וזאת בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ונספחיו.

 

 1. את מסמכי המכרז  ותנאיו וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן  לרכוש תמורת סך של  300 ש"ח שלא יוחזרו, לרכוש במשרדי המועצה, בכתובת כיכר בן גוריון 1 קריית טבעון, בימים א' - ה' בשעות העבודה.
 2. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף לסעיף 8.1  להלן, על סך 60,000 ש"ח (שישים אלף), בתוקף עד לתאריך  01/07/2021   כולל.
  למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.
 3. מפגש הבהרות וסיור קבלנים יתקיים ביום 22/04/2018 בשעה 12:00 בחדר ישיבות שבמשרדי המועצה. השתתפות במפגש הבהרות הינה חובה ותנאי סף להגשת הצעה.
 4. על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976.
 5. את כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצורפותיו (הצעת המחירים תוגש בשני עותקים), חתומים כדין על ידי המציע, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית (ולא בדואר), בתיבת המכרזים בבניין המועצה, לא יאוחר מתאריך  29/04/2018   יום א'  שעה 16:00.
  מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי המועצה.
 6. פתיחת תיבת המכרזים, תתקיים בישיבת ועדת מכרזים  בתאריך   29/04/2018 שעה 18:00. באם יחול שינוי במועד כאמור, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 7. בעת הדיון בהצעה, רשאית המועצה להתחשב בין היתר בכושרו של המציע לספק את הטרקטורים כנדרש במכרז.
 8. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
ראש  המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד