מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
18:13   19/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
8/09/2020
בני משפחה מטפלים באזרח ותיק?
מוזמנים לפתוח את השנה בערב מיוחד וחגיגי
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

ספר ספקים- א. הודעה על הקמת ספר ספקים

הודעה על הקמת ספר ספקים - קבלנים במועצת קרית טבעון

1. כללי

 1. המועצה המקומית קריית טבעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת ספקים וקבלנים (להלן: "ספק" ו/או "קבלן" ו/או "ספק וקבלן") להירשם ברשימת הספקים והקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא שתפרסם היא לכשתידרש לכך (להלן: "ספר הספקים").
 2. הרישום בספר הספקים והקבלנים יהיה אך ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה ובהתאם לחוקים, תקנות ונהלים לסוגיהם החלים על המועצה ו/או על ספקי העבודות ו/או הטובין ו/או השירותים הנדרשים במסמך זה (להלן: "השירותים").
 3. המועצה המקומית קריית טבעון תנהל רשימה של ספקים – קבלנים, אשר יהיו רשאים להשתתף במכרז זוטא ו/או ליתן הצעות מחיר.
 4. הקמת הספר תבוצע באופן הדרגתי ופניה זאת מיועדת לספקי טובין המשווקים את הפריטים המפורטים בנספחים   1, 2 ,3 להלן.
 5. הודעה זו מנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד, ומופנית לנשים וגברים כאחד.

המבקש להירשם בספר הספקים:

 • ילמד היטב, לפני הגשת בקשתו, את כל הדרישות והתנאים אשר עליו לעמוד בהם.
 • ימלא את כל הפרטים בטפסים ובנספחים המצורפים ויחתום עליהם כנדרש.
 • יסמן ב X   על גבי הרשימה שבמסמכי הבקשה רק את הנושאים שלפי הביאור שלצידם הם נכללים בתחום עיסוקו ובהם הוא עומד בתנאי הסף הרלוונטיים.
 • יצרף לבקשתו פרופיל חברה / תיאור מפורט של פעילותו ולפי העניין, קטלוג שירותים / מוצרים בתחום בו הוא מבקש להירשם בספר הספקים של המועצה.
 • יחתום על כל הנספחים, לפי העניין בעצמו ובפני עו"ד שיאשר זאת בחתימתו הוא.
 • יחתום בחתימה וחותמת על כל עמוד ראשון של כל מקבץ דפים מאוגד או כרוך (חוברת) ועל כל עמוד של כל מסמך בודד אחר שיצרף לבקשה.
 • ימציא ויצרף את כל המסמכים הנדרשים כשהם חתומים כנדרש.
 • יגיש את הבקשה על גבי המסמכים המצורפים, כשהם חתומים וסגורים במעטפה עליה יצוין : "בקשה לרישום בספר הספקים 2018".
 • על הבקשות להימסר ידנית, ובהתאם להוראות מסמך זה בתיבת המכרזים אצל מזכירת  מנכ"ל המועצה.
 • קבלן או ספק שלא יעמוד בתנאים להגשת בקשה ו/או בקשתו לא תכלול את כל הפרטים ו/או הנספחים ו/או המסמכים הנדרשים בקשתו תפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים והמבקש לא ירשם בספר הספקים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת:

ועדת המכרזים לא תתייחס לבקשה לרישום בנושאים שהמבקש לא יצרף לבקשתו אסמכתאות המוכיחות לשביעות רצונה כי הוא עוסק בהם או עומד בתנאי הסף לרישום בהם בספר הספקים.
אין בהזמנה זו או ברישום ספקים בספר הספקים של המועצה כדי לחייבה להזמין עבודות או שירותים או טובין בתחומים המפורטים בה או בכלל.
למועצה שמורה הזכות לפרסם מכרז פומבי בתחומי העבודות, השירותים או הטובין המפורטים בהזמנה זו לצורך התקשרות בכל היקף.
למועצה, או לכל מי שפועל בשמה, שמורה הזכות לפנות לבקשת הצעות מחיר מכל ספק הרשום בספר הספקים לצורך בחינת התקשרות בתחומו בכל היקף פטור ממכרז והמבקש, בעצם הגשת הצעתו, מתחייב להתייחס לבקשתה.

2. תנאי סף להגשת בקשה לרישום בספר הספקים והקבלנים

על המבקש להירשם בספר הספקים של המועצה לעמוד בתנאים להלן:

 

 1. עליו להיות בעל רישיון עסק תקף על פי דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים לשרות המוצע על ידו.
 2. עליו להיות בעל אישור תקף לניהול חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.
 3. עליו להיות עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 4. עליו להיות בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות בביצוע עבודות או בהספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים.
 5. על קבלן המבקש להירשם בספק הספקים והקבלנים והעוסק בעבודות הנדסה בנאיות, להיות רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים המופיעים בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח – 1988.
 6. על קבלן ו/או ספק המבקש להירשם בספר הספקים והקבלנים, לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 2 (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.
 7. על המבקש להתחייב לעמוד בדרישות כל דין לרבות חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, ולמלא אחר הוראות דיני העבודה והתנאים לעסקה עם גוף ציבורי, לרבות:
  א.  תצהיר חתום לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 2 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 מאושר על ידי עורך דין.
  ב.  התחייבות חתומה בכתב של הקבלן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים, שיועסקו על ידו, וכל שלא להעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק, מאושרת על ידי עורך דין.
  ג.  על המבקש לחתום על הצהרת הקבלן בדבר העדר ניגוד עניינים.

מבקש שהוא או בקשתו לא יעמדו בתנאים כאמור לעיל - בקשתו תפסל!

3. פניה לקבלת מסמכי רישום

 1. ניתן להוריד את מסמכי הרישום כספק מכרזי זוטא מאתר המועצה.


4. תנאי סף לאישור ספק מורשה

 1. כל ספק או קבלן, אשר יעמוד בתנאי סף רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והוועדה תדון בבקשתו לצירוף עסק/קבלן לרשימה:
  א. מציע, שהוא תאגיד, יצרף צילום רישום התאגיד בישראל ברשם החברות כשהיא תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, או פלט רשם החברות עדכני, המעיד על מחזיקי המניות בתאגיד, והדירקטורים.
  ב. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.
  ג.  אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. ניתן להמציא אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" עפ"י החוק, מרואה חשבון או מיועץ מס.
  ד. תצהיר, מאומת כדין, כי לא מתנהלות נגדו תביעות העלולות להשפיע על קיומו ו/או כשירותו הכלכלית.
  ה. תצהיר כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע וכל בעל זיקה אליו:

לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום" או לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") ואם הורשעו ביותר משתי עבירות, כאמור, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

או לחילופין

הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 באוקטובר 2002 לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחלפה פחות משנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

בתצהיר יפורטו גם הליכים המתנהלים בנושאים דלעיל, שטרם הוכרעו.

5. אישור או דחיית ספקים קבלנים

 1. החליטה וועדת מכרזים שלא לצרף ספק או קבלן כאמור לרשימה או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, יקבל הספק הפונה הודעה מנומקת על כוונת הוועדה שלא להכלילו בספק הספקים קבלנים או למוחקו. הספק-קבלן יהיה רשאי להעלות את השגותיו על הנימוקים בכתב. לאחר שהוועדה תדון בהשגה תיתן את החלטתה המנומקת והסופית ותודיע על כך לספק-קבלן.
 2. החליטה הוועדה לצרף קבלן או ספק לרשימה, יקבל הספק הודעה על אישור צירופו לרשימת הספקים-קבלנים.

6. הוראות כלליות

 1. הרשימה תעודכן מדי שנה ב-1 לינואר לאותה שנה.
 2. המועצה תהיה רשאית להאריך תוקפו של ספר הספקים.
 3. המועצה תהיה רשאית להוסיף ולגרוע ספקים מרשימת הספקים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. בתחילת חודש ספטמבר בכל שנה תפורסם בעיתונות המקומית והכללית האפשרות להצטרף לרשימת הספקים-קבלנים ולוחות זמנים להגשת הטפסים.
 5. ספקים-קבלנים שלא עמדו בתנאי הסף או שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו, יקבלו הודעה על אי-צירופם לרשימה. כאמור, נציגי ספקים אלו יהיה רשאים להעלות בפני ועדת המכרזים את השגותיהם.
 6. כל פניה מטעם המועצה לקבלת הצעות במכרז סגור תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המועצה, ותופנה רק לספקים-קבלנים שימצאו מתאימים להיכלל בספר הספקים-קבלנים של המועצה המקומית קריית טבעון. הפנייה לקבלת הצעות תיעשה באמצעות דוא"ל שמסרו הספקים – בלבד.
 7. אין בהודעה זו, כדי לחייב את המועצה לרכוש את הטובין האמורים.
 8. לבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל ממנהל הנדסה במועצה מקומית קרית טבעון  בפקס:  04-9931496 או לכתובת הדואר האלקטרוני: peleg@kiryat-tivon.muni.il.


בברכה,

מועצה המקומית קרית טבעון    

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד