מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
10:20   17/7/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

עיוורון ולקויות ראייה בגיל המבוגר שירותים ועזרים מסייעים

09:00

דלג על Ticker
Ticker
15/07/2019
בקרית טבעון דואגים לבעלי החיים
נטישת בעלי חיים היא אכזרית ולא חוקית והרשות תפעל בנחישות על מנת למגר את התופעה
16/07/2019
סדנת הורות לאימהות יחידניות בקרית טבעון
8 מפגשים, מתחיל 6.9.19, 9:00-11:00

מכרז פומבי מס' 16/17 - לאספקת 8 טרקטורי משא (מיולים)

6/06/2017

 

מכרז  פומבי מס' 16/17

אספקת  8 טרקטורי משא (מיולים)

 

1.        מועצה מקומית קרית טבעון, מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת 8 טרקטורי משא (מיולים) בליסינג תפעולי (להלן: "טרקטורים") כהגדרתו במפרט הטכני להסכם, ובהתאם לתנאי המכרז וההסכם ונספחיו.

 

2.        את מסמכי המכרז  ותנאיו וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן  לרכוש תמורת סך של  400  שלא יוחזרו, במשרדי המועצה, ככר בן גוריון 1 קריית טבעון, בימים א' - ה' בשעות העבודה.  

 

3.        על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף למסמך ב' ומסומן מסמך ב' 1 להלן, על סך 50,000 ₪   (חמישים אלף), בתוקף עד לתאריך   31/8/2017   כולל.  

         למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.

 

4.        את כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצרופותיו (הצעת המחירים תוגש בשני עותקים), חתומים כדין על ידי המציע, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית (ולא בדואר), בתיבת המכרזים בבניין המועצה, לא יאוחר מתאריך  25/6/2017   יום   א    שעה    17:30     .  

מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי המועצה. 

 

5.        פתיחת תיבת המכרזים,תתקיים בישיבתועדת מכרזים  בתאריך   25/6/2017 שעה       18:00. באם יחול שינוי במועד כאמור, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. 

 

6.        בעת הדיון בהצעה, רשאית המועצה להתחשב בין היתר בכושרו של המציע לספק את הטרקטורים כנדרש במכרז. 

 

7.        אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

דוד  אריאלי, ראש  המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד