מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
05:32   20/7/2018
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

Summer day 2018

00:00

קיץ במרכזים הקהילתיים

00:00

בחודש יולי - כל רביעי משפחתי

00:00

תערוכות חדשות!

גלריה לאמנות ישראלית- מזיגה 2# // טלי בלומנאו באכסדרה: בלוז צבעוני // שימי שיידר 19:00

שירי שלישיות מכל הזמנים

ערב זמר – שלושה בשירה אחת21:30

מכרז 5/15 - לביצוע עבודות הדברת מזיקים ופעולות למניעת מזיקים

29/03/2015

מועצה מקומית קרית טבעון 

מכרז פומבי מס'  05/15 

 

 

הזמנה להציע הצעות

לביצוע: עבודות הדברת מזיקים ופעולות למניעת מזיקים 

        (להלן:"העבודות"/"השירות") 

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, ימים א' ה' בשעות העבודה 08:30 עד 13:00, תמורת  תשלום במזומן או בהמחאה (צ'ק) בסך  300 ש"ח (במילים: שלוש מאות ש"ח)  הסכום לא יוחזר.  ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, בנוכחות נציג המועצה או כאן! 

 

על מגיש הצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, לטובת המועצה המקומית קרית טבעון,על סך 10,000 ש"ח (במילים: עשר אלף ש"ח), בתוקף עד תאריך 03.08.2015 כולל, בנוסח כמפורט במסמכי המכרז.  

באם מגיש הצעה זכה במכרז, ולא יחתום על החוזה עם המועצה, ו/או לא ימציא להבטחת ביצוע העבודות ערבות בנקאית – ערבות ביצוע, ערבות זו תחולט לטובת המועצה. 

 

 

שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו למועצה על ידי המציעים בכתב מודפס בלבד, באמצעות פקסימיליה מס'  04-9535783 לא יאוחר מ – 6 ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז עד השעה  12:00.   

תשובות לשאלות והבהרות או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת המועצה, תשלחנה במרוכז בפקסימיליה לכל רוכשי  מסמכי המכרז. 

 

תקופת ההתקשרות בחוזה קבלנות לביצוע העבודות הינה  1  שנים מיום חתימת החוזה על ידי המועצה.  

למועצה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה איתו נחתם חוזה,  עד  2  תקופות נוספות של שנה אחת כל תקופה.  

למרות האמור לעיל, שמונה חודשי עבודה ראשונים הינם תקופת ניסיון. במהלך תקופה זו, רשאית המועצה עקב ביצוע לקוי של העבודות על ידי הקבלן ו/או עקב אי שביעות רצונה מאיכות ביצוע העבודות, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לסיים את ההתקשרות עם המציע הזוכה, תוך מתן הודעה בכתב של  45  יום מראש. 

 

על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)  התשל"ו 1976 .

 

את ההצעות וכל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס אישית לתיבת המכרזים במזכירות המועצה, לא יאוחר מיום:  ראשוןתאריך:  03.05.2015 שעה:  15:00.  

כל הצעה שתוגש לאחר התאריך והשעה האמורים לעיל, לא תתקבל. 

 

ישיבת ועדת מכרזים ופתיחת תיבת המכרזים ופתיחת המעטפות, תתקיים ביום ראשון תאריך:  03.05.2015 שעה:  18:00. באם יחול שינוי במועד, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.

                                                     

המועצה רשאית לפצל את ביצוע העבודות בין מציעים, ואינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

לעיון במסמכי המכרז טרם רכישה לחץ כאן!

 

 

                                                                        

                                                                                                            דוד  אריאלי

                                                                                                             ראש המועצה

  מכרז 5/15
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד