מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
00:32   23/7/2018
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

Summer day 2018

00:00

קיץ במרכזים הקהילתיים

00:00

בחודש יולי - כל רביעי משפחתי

00:00

תערוכות חדשות!

גלריה לאמנות ישראלית- מזיגה 2# // טלי בלומנאו באכסדרה: בלוז צבעוני // שימי שיידר 19:00

מכרז 21/14- יועץ משפטי למועצה המקומית קרית טבעון ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית טבעון

5/11/2014

מכרז מס' 21/14
הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע
למועצה המקומית קרית טבעון ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית טבעון 

1.       המועצה המקומית קרית טבעון (להלן: "המועצה") מבקשת לקבל הצעות לתפקיד יועמ"ש חיצוני קבוע למועצה ולוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון. 

2.       היועמ"ש יעניק ייעוץ משפטי למליאת המועצה, לראש המועצה, לסגניו, לעובדי המועצה לוועדותיה השונות של המועצה ולוועדה לתכנון ובנייה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם לפי כל דין, לרבות טיפול בהליכי תביעה ואכיפה, ייצוג בהליכים מנהליים, אזרחיים, הליכי ערר וכיו"ב, כמפורט במסמכי המכרז המלאים. היקף מוערך של השירותים המשפטיים שיינתנו ע"י היועמ"ש – כ-34 שעות בשבוע (הערכה בלתי מחייבת).  

3.       עלות רכישת מסמכי המכרז - 500 ₪ שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי המועצה.
כמו כן ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה: למכרז 21/14 לחץ כאן!לנספח א לחץ כאן!לנספח ב' לחץ כאן!לנספח ג' לחץ כאן!
מספר הטלפון של קופת המועצה לתשלום באשראי: 04-9539270

4.       את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדו של מנכ"ל המועצה עד לא יאוחר מיום 23/11/2014 שעה 17:00. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון. 

5.    שאלות הבהרה ניתן להעביר למזכיר המועצה עד לא יאוחר מיום 16/11/2014 בדוא"ל odem@kiryat-tivon.muni.il. תשובות תועברנה לכלל רוכשי המכרז והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

6.     הליך בחירת היועמ"ש ותנאי ההתקשרות הבסיסיים עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם למסמכי המכרז המלאים, ביניהם ההסכם וכן חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/2014, מיום 25/2/2014 (להלן: "חוזר מנכ"ל").  

7.       תנאים להשתתפות במכרז –  

א.      עורך דין בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים.  

ב.      בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית ושל ועדה לתכנון ובנייה או בתחום המשפט הציבורי.  

ג.        לא נתקיים במועמד אחד מתנאי הפסלות שבסעיף 7.2 לחוזר מנכ"ל. 

ד.      אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים לבין השירותים המבוקשים במכרז זה. 

ה.      רכש את מסמכי המכרז.  

ו.        דרישות ותנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. 

8.     לזוכה במכרז ישולם שכר טרחה חודשי קבוע (ריטיינר) בסך של 25,000 ₪ בצירוף מע"מ, כאשר במספר עניינים חריגים ישולם שכ"ט נוסף (כמפורט במסמכי המכרז). מודגש כי התמורה במכרז זה נקבעה מראש ואין אפשרות להגיש הצעת מחיר גבוהה/נמוכה ממנה (המחיר לא מהווה מדד כלשהו בבחינת ההצעות). שכר הטרחה ישולם רק לזוכה במכרז ולא לצדדים שלישיים.  

9.       הזוכה במכרז זה ייקבע אך ורק על סמך התרשמותה של ועדה מקצועית, שתבחן את הצעות המשתתפים, תראיין את המועמדים המתאימים, ותבחר את המועמד הראוי ביותר לתפקיד על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

10.   מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי המכרז, ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז המלאים גובר על האמור לעיל. 

 

יאיר אודם, מזכיר 

המועצה המקומית קרית טבעון 

 

 

  מסמכי המכרז
  נספח א
  נספח ב'
  נספח ג'
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד