מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
12:41   20/5/2018
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

תערוכות במרכז ההנצחה

00:00

תערוכות חדשות

מרקמים // חנה שפרלינג עץ ה(מ)שאלות // צבי דובינסקי 10:00

תערוכה: טקסט/ורה Text/ure

11:00

מכרז פומבי מספר 2014 / 20- איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית

28/09/2014

מועצה מקומית קרית טבעון
 

מכרז פומבי מס'   2014 / 20
 

איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית 

 

 

1.    מועצה מקומית קרית טבעון, מזמינה בזה הצעות לאיסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית,  הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

 

2.    את מסמכי המכרז, הכוללים בין היתר את התנאים המוקדמים להשתתפות ואת החוזה ונספחיו, ניתן לרכוש במשרדי המועצה, ככר בן גוריון 1 קרית טבעון, בימים א' ה' בשעות העבודה, תמורת תשלום במזומן או בהמחאה (צ'ק) על סך  2,000 (אלפים ).  
התשלום לא יוחזר.  

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום בנוכחות נציג המועצה. 

 

3.   פגישת הבהרות וסיור קבלנים תתקיים בתאריך  19.10.2014  שעה  11:30  במשרדי המועצה.   

    ההשתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ותנאי סף להגשת הצעה. 

 

4.    שאלות ובקשות להבהרות נוספות,  יועברו  למועצה  על  ידי המציעים בכתב מודפס בלבד לא  יאוחר מ – 6 ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז עד השעה  12:00. תשובות לשאלות  והבהרות או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת המועצה, תשלחנה בפקסימיליה לכל רוכשי  מסמכי המכרז, עד  48  שעות לפני מועד הגשת הצעות. 

 

5.    על מגיש ההצעה, לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בסך 240,000 (במילים: מאתיים וארבעים אלף ), בלתי מותנית לטובת המועצה, שתהא בתוקף עד לתאריך   31.1.2015 כולל, בנוסח כמפורט  במסמכי המכרז. 

 

6.    את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז, האישורים והמסמכים הנלווים, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה שתסופק למציע בעת רכישת מסמכי המכרז ולהכניסה לתיבת המכרזים במזכירות משרדי המועצה לא יאוחר  מתאריך  26.10.2014  שעה  15:00. 

 

7.     ישיבת ועדת מכרזים ופתיחת תיבת המכרזים ופתיחת המעטפות, תתקיים ביום ראשון תאריך:  26.10.2014  שעה:  18:00.  באם יחול שינוי במועד, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. 

 

8.    המועצה רשאית לפצל את ביצוע העבודות בין מציעים והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.       

 

דוד  אריאלי 

ראש  המועצה 

                                                                                                                                                 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד