מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
05:09   19/7/2018
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

Summer day 2018

00:00

קיץ במרכזים הקהילתיים

00:00

בחודש יולי - כל רביעי משפחתי

00:00

תערוכות חדשות!

גלריה לאמנות ישראלית- מזיגה 2# // טלי בלומנאו באכסדרה: בלוז צבעוני // שימי שיידר 19:00

הפסנתרנית

מפגש אלקטרו-אקוסטי מצויר מתוך שייח' אבריק השני20:30

מכרז פומבי מס' 19/2014-בחירת מנהל פרויקט לעבודות הפיתוח לשכונת "שערי טבעון" בקרית טבעון (על פי טב/267)-

26/08/2014

מכרז פומבי מס'  19/2014 

בחירת מנהל פרויקט לעבודות הפיתוח לשכונת 

"שערי טבעון" בקרית טבעון (על פי טב/267)

המועצה המקומית קרית טבעון מזמינה בזה הצעות ממשרדי תכנון ניהול ופיקוח לביצוע עבודת ניהול התכנון ופיקוח על הביצוע של עבודות הפיתוח לשכונת "שערי טבעון " בקרית טבעון לפי תב"ע טב/267. 

1.  תיאור כללי של  העבודה: 

א.  ניהול  צוות תכנון אשר יהיה תחת אחריותו של המציע, כולל הכלכלית , לכל שלבי התכנון , האומדנים, האישורים,  ההיתרים  והמכרזים לעבודות הפיתוח לשכונת מגורים בת כ-520 יח"ד - על פי הנחיית המועצה ורמ"י. 

ב. ניהול ופיקוח על הביצוע של עבודות הפיתוח לשכונה , על פי הנחיות המועצה ורמ"י. 

2. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאי הסף הבאים: 

א.  למציע  - ניסיון מוכח לביצוע עבודות דומות של לפחות שתי שכונות בסדר      

      גודל דומה ומעלה  ב 5 שנים האחרונות  הן בניהול התכנון ובניהול ופיקוח עלך הביצוע.   

ב.  המצאת המלצות מפורטות ואישיות  מגופים מוכרים מוסדיים ו/או עירוניים על ביצוע עבודות בעלות     

     אופי דומה  לפרויקט  זה ב– 5 שנים האחרונות. להמלצות יש לצרף תמונות , תכניות , וכל מסמך        

     המאשר   ומחזק את ההמלצות לחברה. 

ג.   המצאת אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע. 

ד.  המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום   

     חובות מס), התשל"ז – 1976. 

ה. פרופיל חברה הכולל מידע על פרויקטי  החברה , עובדי החברה , הכשרתם, ניסיונם ותחומי התמחויות.    

ו.  המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 100.000 ₪, שתוקפה עד ליום 15.1.2015, 

ז. צרוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 

       על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה. 

3. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. 

4.  מפגש עם המציעים  המבקשים להשתתף במכרז -  ("סיור קבלנים")  להסבר על הפרויקט– יערך ביום      

     חמישי , בתאריך   4.9.2014  בשעה  10:00  בחדר הישיבות  אשר במשרדי מ.מ  קרית טבעון .  

ההשתתפות במפגש ההסבר  הינו חובה ומהווה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז. 

 5. את מסמכי המכרז  ניתן יהיה לרכוש  בקופת המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן-גוריון 1,  החל מתאריך  9.9.2014  בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  2000 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   

 (טל' לברורים:04-9539210 ). 

6. תנאי המכרז הקובעים יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צורפותיה ונספחיה. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

7.  את ההצעה יש להגיש עד יום א' תאריך 14.9.2014 שעה 17.00, במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון קריית טבעון- במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז.
על המעטפה יש לרשום את 
" מכרז 19/2014בחירת מנהל פרויקט  עבודות פיתוח לשכונת שערי טבעון בקרית טבעון " 

8. פתיחת המכרז תערך בשעה 17.00  ב  14.9.2014 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון  קריית טבעון. 

9. מודגש כי ההתקשרות עם המציע תהיה כפופה לחתימת הסכם בין הרשות המקומית לרמ"י - שטרם נחתם, וכן לצו שינוי תחום השיפוט ומרחב התכנון של השכונה המדוברת -  שטרם נחתמו. 

                                                                                                                                    בכבוד רב, 

                                                                                                                                                דוד אריאלי, 

                                                                                                                                                ראש המועצה 

                                                                                                      

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד