מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
23:23   18/7/2018
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

Summer day 2018

00:00

קיץ במרכזים הקהילתיים

00:00

בחודש יולי - כל רביעי משפחתי

00:00

תערוכות חדשות!

גלריה לאמנות ישראלית- מזיגה 2# // טלי בלומנאו באכסדרה: בלוז צבעוני // שימי שיידר 19:00

'גילגול'- פעלתון לקטנטנים

09:30

קיץ קולנועי – הקייטנה למבוגרים!

'כלת הים' / קרן ידעיה10:00

מכרז מס' 14/14 אספקה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות קרטון, פלסטיק,מתכת ונייר עיתון, ולשינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל.

2/07/2014

מכרז  מס' 14/14 

אספקה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות קרטון, פלסטיק,
מתכת ונייר עיתון, ולשינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל.  

 

הזמנה להציע הצעות 

 

המועצה המקומית קרית טבעון, מזמינה בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקה ותחזוקה של כלי אצירה  לאיסוף פסולת אריזות קרטון, פלסטיק, מתכת ונייר עיתון, ולשינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל.   

1.      את מסמכי המכרז  ותנאיו וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן  לרכוש תמורת סך של  5,000  ש"ח  שלא יוחזרו, במשרדי המועצה, ככר בן גוריון 1 קרית טבעון, בימים א' - ה' בשעות העבודה.  

2.      על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף למסמך ו' על סך 50,000 ש"ח (חמישים אלף אלף),  למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון. 

3.    מפגש הבהרות וסיור קבלנים יתקיים ביום 10.07.2014 בשעה 12:00 בחדר ישיבות שבמשרדי המועצה. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ותנאי סף להגשת הצעה. 

4.     על המציע להיות עוסק מורשה לעיניי מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  חובות מס) התשל"ו 1976  

5.    את כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצרופותיו (הצעת המחירים תוגש בשני עותקים), חתומים כדין על ידי המציע, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית (ולא בדואר), בתיבת המכרזים בבנין המועצה, עד יום  20.07.2014 לא יאוחר משעה 17:00 

מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי המועצה. 

6.        פתיחת תיבת המכרזים, תתקיים בישיבת ועדת מכרזים  בתאריך 20.07.2014 שעה   18:00     . 

באם יחול שינוי במועד כאמור, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. 

7.        אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  

 

                                                                                                                            דוד אריאלי
                                                                                                         
ראש  המועצה
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד