מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
14:47   17/7/2018
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

Summer day 2018

00:00

קיץ במרכזים הקהילתיים

00:00

בחודש יולי - כל רביעי משפחתי

00:00

תערוכות חדשות!

גלריה לאמנות ישראלית- מזיגה 2# // טלי בלומנאו באכסדרה: בלוז צבעוני // שימי שיידר 19:00

סרטי דוקו -דער ניסתר / בימוי: נהר שבתאי

00:00

דער ניסתר / בימוי: נהר שבתאי

20:30

מכרז פומבי מס' 13/14 - לביצוע עבודות גיזום וכריתת עצים

26/06/2014

מכרז  פומבי מס' 13/14
ביצוע עבודות גיזום וכריתת עצים 

הזמנה להציע הצעות 

 

1.                המועצה המקומית קרית טבעון, מזמינה בזאת לקבל הצעות מחיר מקבלנים לביצוע  עבודות גיזום וכריתת עצים. את מסמכי המכרז  ותנאיו וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן  לרכוש תמורת סך של  2,000 ש"ח  שלא יוחזרו, במשרדי המועצה, ככר בן גוריון 1 קרית טבעון, בימים א' - ה' בשעות העבודה.  

2.                על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף למסמך ו' על סך50,000 ש"ח (חמישים אלף)  למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון. 

3.                את כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצרופותיו (הצעת המחירים תוגש בשני עותקים), חתומים כדין על ידי המציע, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית (ולא בדואר), בתיבת המכרזים בבניין המועצה, עד יום 20.07.2014 לא יאוחר משעה 17:00. מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי המועצה. 

4.                פתיחת תיבת המכרזים, תתקיים בישיבת ועדת מכרזים  בתאריך 20.7.2014 שעה   18:00 . באם יחול שינוי במועד כאמור, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. 

5.                אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  


מפגש הבהרות וסיור קבלנים (להלן: "מפגש"), יתקיים במשרדי המועצה, בכתובת: כיכר בן גוריון 1, בחדר ישיבות, בתאריך  10.7.2014  בשעה  10:00. ההשתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ותנאי סף להגשת הצעה.
 

 

                                                                                                   בכבוד רב, 

                                                                                                   ראש המועצה  

                                                                                                   דוד אריאלי 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד